Özlem Korku, GSK Türkiye Ticaret Mükemmelliği Direktörü

GLA­XOS­MITHK­LI­NE (GSK) Tür­ki­ye Tica­ret Mükem­mel­li­ği Direk­tör­lü­ğü­’­ne Özlem Kor­ku atandı.
Koç Üni­ver­si­te­si Kim­ya Bölü­mü mezu­nu olan Özlem Kor­ku, 2002 yılın­da tamam­la­dı­ğı Koç Üni­ver­si­te­si MBA prog­ra­mı­nın ardın­dan, çalış­ma haya­tı­na Wyeth İlaç’ta baş­la­dı. Daha son­ra İngiltere’deki Wyeth İlaç Avrupa/Orta Doğu/Afrika Mer­kez ofi­sin­de Böl­ge­sel Ürün Müdü­rü ola­rak çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren Özlem Kor­ku, 2008 yılın­da Türkiye’ye döne­rek aynı fir­ma­da Aşı Gru­bu Ulu­sal Satış Müdü­rü ve son ola­rak Abbott İlaç’ta İş Mükem­mel­leş­tir­me Direk­tö­rü göre­vi­ni yürüttü.
GSK Tür­ki­ye Genel Müdü­rü Emin Fadıllıoğlu’na bağ­lı ola­rak görev yapa­cak olan Özlem Kor­ku 16 Tem­muz 2012 iti­ba­riy­le yeni göre­vi­ne başladı.

İlgili Haberler

Leave a Comment