Öze dönmenin zamanı geçiyor mu?

Layout 1EDİ­T­ÖR / TEM­MUZ 2016

Ne yedi­ği­mi­zi, ne içti­ği­mi­zi tam bilmiyoruz…

Bizi GDO­’­lu ürün­ler­le söz­de besliyorlar…

Tohum üre­ti­mi­miz sıfır…

Der­gi­mi­zin iç say­fa­la­rın­da GDO­’­lu gıda­lar anti­bi­yo­tik diren­ci­ne neden olu­yor!” baş­lık­lı habe­ri oku­ma­nı­zı salık veririm.

Ber­ke­ley Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Dr. Igna­cio Cha­pe­lanın görü­şü­ne göre, Tür­ki­ye­’­de buğ­day üre­ti­mi teh­li­ke­de

İşin öze­ti eğer ken­di buğ­da­yı­mız için tohum üre­te­mez­sek, bize dün­ya buğ­day da ver­mez­se, aç kal­mak­la kar­şı karşıyayız…

İlg­inç bul­du­ğum bir baş­ka araş­tır­ma dik­ka­ti­mi çekti.

İns­anl­ar ara­sı üre­me yok” olma nok­ta­sı­na hız­la gidiyor.

Nasıl mı?

Erkek­ler­de sperm üre­ti­mi yarı yarı­ya düş­müş. Bu neden­le gebe­lik” için şart olan kali­te­li sperm sayı­sı iyi­ce azal­mış. Nede­ni de tek­no­lo­ji­nin sperm­le­re olan etki­si… Bil­gi­sa­ray­lar… Özel­lik­le de cep telefonları…

Bir iddi­aya göre, önü­müz­de­ki yüz­yıl içe­ri­sin­de dün­ya nüfu­su 453 mil­yo­na düşecekmiş.

O hal­de insan­lık hız­la yok” olma­ya mı gidiyor?

Kısa­ca­sı, öze dön­mez­sek, insan­lı­ğı yok”a sürük­le­ye­ce­ğiz!..

İlgili Haberler

Leave a Comment