Özden Yiğit’e, Bayer İlaç’ta önemli görev

Özden Yiğit
Özden Yiğit

HAZİ­R­AN 2016

Bayer Türk’te İlaç ve Rad­yo­lo­ji Bölü­mü İns­an Kay­nak­la­rı Müdü­rü ola­rak görev yapan Özden Yiğit, şir­ke­tin İlaç Bölümü’nün Orta Doğu İns­an Kay­nak­la­rı Müdür­lü­ğü­ne atan­dı. Bayer’in Dubai’deki ofi­sin­de görev yapa­cak olan Yiğit, bölü­mün Ürdün, İran, Mısır ve Suudi Arabistan’daki insan kay­nak­la­rı faali­yet­le­rin­den sorum­lu ola­cak. İns­an kay­nak­la­rı ala­nın­da 15 yıl­lık tec­rü­be­ye sahip olan Özden Yiğit, Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Psi­ko­lo­ji Bölümü’nden mezun olduk­tan son­ra BÜMED Kari­yer Mer­ke­zi, Alli­anz Sigor­ta ve KPMG Türkiye’de insan kay­nak­la­rı depart­man­la­rın­da çeşit­li görev­ler­de bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment