Oturan kadın erkekten daha erken ölüyor

FELÇ / AĞUS­TOS 2016

Ame­ri­kan Kan­ser Der­ne­ği tara­fın­dan yapı­lan 14 yıl­lık araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı­na göre, her gün altı ya da daha faz­la saat otu­ran erkek­le­rin üç saat ya da daha az otu­ran erkek­le­re göre genel ölüm ora­nı nere­dey­se yüz­de 20 daha yük­sek. Gün­de altı saat­ten faz­la otu­ran kadın­la­rın diğer kadın­la­ra göre ölüm ora­nıy­sa nere­dey­se yüz­de 40 daha fazla. 

Ulus­la­ra­ra­sı bir grup uzman tara­fın­dan yapı­lan ve otu­ran insan­la­rın 218 yıl takip edil­di­ği yeni araş­tır­ma sonuç­la­rı­na göre ölüm ris­ki gün­de sekiz saat ya da daha faz­la otu­rup, çok az fizik­sel akti­vi­te yapan kişi­ler ara­sın­da yüz­de 9.9 ola­rak çık­tı. Diğer yan­dan, gün­de dört saat­ten az otu­rup, en az bir saat fizik­sel akti­vi­tey­le meş­gul olan kişi­ler­de ölüm ris­ki yüz­de 6.8 ola­rak belirlendi.

GÜN­DE 1 SAAT FİZ­İK­SEL AKTİ­V­İTE HAYAT KURTARIYOR 

Dün­ya­nın önde gelen bağım­sız tıp der­gi­le­rin­den Lancet’te sonuç­la­rı­na yer veri­len araş­tır­ma­ya göre, otur­ma­ya bağ­lı ola­rak artan ölüm ris­ki gün­de en az bir saat fizik­sel akti­vi­te yapan kişi­ler için orta­dan kalkıyor.

Araş­tır­ma­ya baş­kan­lık eden Nor­veç Spor Bilim­le­ri Oku­lu ve Camb­rid­ge Üniversitesi’nden Pro­fe­sör Ulf Eke­lund: Mut­la­ka spor yap­ma­nız ya da spor salo­nu­na git­me­niz gerek­mi­yor. Sabah­le­yin, öğle yeme­ği vak­tin­de ya da akşam yemek­ten son­ra tem­po­lu bir yürü­yüş yap­ma­nız da yeter­li olur. Yapa­ca­ğı­nız fizik­sel akti­vi­te­yi gün için­de par­ça par­ça da yapa­bi­lir­si­niz, önem­li olan en az bir saati tamam­la­ma­nız” diyor. İng­il­iz Kamu Sağlığı’na (PHE) göre 10 daki­ka­lık süre­ler­le fizik­sel akti­ve yap­mak bile fay­da­lı olabilir. 

Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü (WHO) hükü­met­le­re insan­la­rın yaşa­dık­la­rı ve çalış­tık­la­rı yer­le­ri fizik­sel akti­vi­te yap­ma­ya daha uygun hale getir­me­le­ri için öne­ri­ler­de bulu­nu­yor. Fizik­sel hare­ket­siz­lik her yıl küre­sel eko­no­mi­ye 67.5 mil­yar dolar mali kül­fet geti­ri­yor. Bu raka­mın 58.8 mil­yar dola­rı sağ­lık har­ca­ma­la­rı­na gider­ken, 13.7 mil­yar dola­rı da üret­ken­lik kay­bın­dan dola­yı orta­ya çıkıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment