Ezc. Berat Beran: OTC’de kalite yok, etik yok, pazar küçülüyor!”

ECZ_BERAT_BERAN
OTC piya­sa­sı­nı eleş­ti­ren Ber­ko İlaç Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ezc. Berat Beran

KASIM 2015

OTC paza­rı­nın öncü fir­ma­la­rın­dan Ber­ko İlaç bu alan­da­ki çalış­ma­la­rı­nı sür­dü­rür­ken Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ecz. Berat Beran, OTC ala­nın­da yaşa­nan kav­ram kar­ma­şa­sı­nın, üre­ti­len ürün­le­rin kali­te­siz­li­ği­nin ve çalış­ma eti­ğin­den mah­rum satış anla­yı­şı­nın paza­rı olum­suz yön­de etki­le­di­ği­ne ve paza­rın küçül­dü­ğü­ne dik­kat çekti. 

Ber­ko İlaç Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ecz. Berat Beran yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Bakanlığı’nın ruh­sat­lan­dır­dı­ğı tak­vi­ye edi­ci gıda ürün­le­ri­ne ve Sağ­lık Bakanlığı’nın ara ürün ola­rak adlan­dır­dı­ğı ürün­le­re top­lu­ca OTC adı veril­di­ği­ne, Türkiye’de OTC ala­nı­nın net olma­dı­ğı­na değin­di. Ecz. Beran, OTC yasa­sı­nın da olma­ma­sı sebe­biy­le Türkiye’de ger­çek anlam­da OTC olma­dı­ğı­na ve üre­ti­len ürün­le­rin kali­te kont­ro­lü­nün yapıl­ma­dı­ğı­na vur­gu yaptı. 

BALIK YAĞI­NI ÖRNEK VERDİ 

Açık­la­ma­sın­da ecza­cı­la­rın ve ilaç sek­tö­rü­nün OTC’ye yak­la­şı­mı­na deği­nen Berat Beran, Ecza­cı­la­ra yöne­lik düzen­le­nen fuar­lar paza­rı kötü yön­de etki­le­mek­te­dir. Bu fuar­lar­da mer­di­ven altı diye tabir etti­ği­miz üre­ti­ci­le­rin ürün­le­ri fiyat avan­taj­la­rı sebe­biy­le ecza­cı­lar tara­fın­dan satın alın­mak­ta­dır. Çok çar­pı­cı bir örnek ver­mek iste­rim, bu fuar­lar­da 2 lira­lık balık yağ­la­rı ecza­cı­la­ra sunul­du. Bu nok­ta­da ecza­cı­nın yani ecza­cı­lık eği­ti­mi almış biri­nin bu duru­mu sor­gu­la­ma­sı bek­le­nir, ama ne yazık ki ecza­cı­la­rı­mız 2 lira­lık bir balık yağı ürü­nü­nün için­de ne oldu­ğu­nu sor­gu­la­ma­dan ecza­ne­le­ri­ne teda­rik etti­ler. Bu mer­di­ven altı ürün­ler bir süre son­ra hem hal­kın sağ­lı­ğı­nı teh­dit etme­ye hem de paza­ra cid­di zarar­lar ver­me­ye baş­la­dı. Bu konuy­la ilgi­li çok can­lı bir örnek ver­mek iste­rim.

balik yagi

Son 5 yıl­dır balık yağı piya­sa­sı­nın rakam­la­rı şu şekil­de­dir; 2011 yılı 800.299 kutu, 2012 yılı 1.327.963 kutu, 2013 yılı 1.397.074 kutu, 2014 yılı 1.338.353 kutu, 2015 yılı ise şu an iti­ba­rıy­la 601.725 kuru­dur ve yıl sonun­da 1 mil­yon kutu­nun altın­da ola­cak­tır diye tah­min ediyorum. 

5 yıl­dır yük­se­len balık yağı piya­sa­sı 2015’te düş­müş­tür ve bu gidiş­le daha da düşe­cek­tir. Balık yağı piya­sa­sı 20112014 yıl­la­rı ara­sı neden yük­sel­di? Çün­kü biz ve bizim gibi bir­kaç fir­ma yer­li ve ithal kali­te­li balık yağı ürün­le­ri­ni piya­sa­ya sun­du. Ber­ko İlaç kali­te­li ve ori­ji­nal amba­laj­lı ürün­le­riy­le paza­rı geliş­tir­di ve büyüt­tü. Peki, 2015 yılın­da balık yağı piya­sa­sı neden düş­müş­tür? Bu fuar­lar­da ecza­cı­la­rın teda­rik etti­ği kali­te­siz ürün­ler sebe­biy­le; halk bir kere kul­lan­dık­tan son­ra fay­da gör­me­di­ği için tek­rar ürü­nü alma­mış­tır ve bu durum paza­rı olum­suz yön­de etki­le­miş­tir” şek­lin­de konuştu.

OTC YASA­SI ÇIKMALI 

İlaç sek­tö­rü­nün OTC ala­nı­na yak­la­şı­mı­na da deği­nen Beran, OTC ürün­le­ri­ne olan tale­bin far­kı­na varan ilaç fir­ma­la­rı, OTC yasa­sı­nı çık­ma­sı için gay­ret gös­te­rip cid­di OTC üre­ti­mi­ne geç­mek yeri­ne piya­sa­da­ki gibi ürün­ler üre­tip paza­ra gir­me­ye baş­la­dı­lar. Kali­te­li koşul­lar­da üre­tim ger­çek­leş­tir­di­ler, ama OTC yasa­sı ve düzen­len­miş bir pazar olma­dı­ğı için bugün büyük fir­ma­lar yer altı ima­lat­la­rıy­la reka­bet eder pozis­yo­na düştüler. 

Bunun yeri­ne OTC yasa­sı­nın çık­ma­sı için çaba­la­ya­rak paza­rın kali­te­si­ni kont­rol altı­na alma­la­rı gere­kir­di. Diğer önem­li bir konu ise sek­tö­rün­de­ki bazı fir­ma­la­rın çalış­ma yön­tem­le­ri­nin etik olma­yı­şı­dır. Bu fir­ma­lar kali­te­siz ürün üret­me­le­ri­nin yanı sıra rakip­le­ri­nin ürün­le­ri­ni aslı olma­yan kara­la­yı­cı söy­lem­ler­le kötü­le­ye­rek kali­te­siz satış yak­la­şım­la­rı ser­gi­le­mek­te­ler. Bu durum da paza­rın olum­suz yön­de etki­len­me­si­ne ve küçül­me­si­ne sebep olu­yor.” şek­lin­de söz­le­ri­ne devam etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment