Osteoporoz beslenme ile sıkı ilişkili

Yrd. Doç. Dr. Aslı Özma­den Hantal

Özel­lik­le meno­poz döne­min­de yan­lış bes­len­me düze­ni ve uygu­la­nan vita­min ve mine­ral­ler­den fakir şok diyet­ler, kemik­te eri­me­le­re, ile­ri evre­de kemik­ler­de kırık­la­ra (özel­lik­le kal­ça, omur­ga, el ve ayak bilek­le­ri) ve buna bağ­lı ağrı ve sakat­lık­la­ra yol aça­bi­lir. Omur­ga kemik­le­rin­de geli­şe­bi­lecek çök­me kırık­la­rı sırt­ta kam­bur­laş­ma­ya ve boy­da kısal­ma­ya neden ola­bi­lir. Özel­lik­le meno­poz döne­min­de kal­si­yum, fos­for ve C vita­mi­ni açı­sın­dan zen­gin bir bes­len­me düze­ni­nin kemik sağ­lı­ğı açı­sın­da önem­li oldu­ğu­na vur­gu yapan Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Aslı Özma­den Han­tal, kemik eri­me­si­ne kar­şı alı­na­bi­lecek önlem­le­ri şöy­le sıra­la­dı: Kemik eri­me­si engel­le­ne­bi­len bir has­ta­lık­tır. Kemik­le­ri­mi­zin ihti­ya­cı olan kal­si­yum, D vita­mi­ni, fos­for ve C vita­mi­ni­nin yeter­li düzey­de alın­ma­sı ve egzer­siz ile kemik­le­ri­mi­zin mine­ri­li­zas­yo­nun des­tek­len­me­si bunun için yeter­li­dir. Vücut­ta­ki kal­si­yu­mun yüz­de 99’u kemik­te­dir ve kemik­te­ki kal­si­yu­mun eri­me­me­si için her gün yeter­li mik­tar­da kal­si­yu­mun alın­ma­sı gerek­mek­te­dir. Kal­si­yu­mun en yoğun oldu­ğu gıda­lar süt ve süt ürün­le­ri­dir. Bunun dışın­da ıspa­nak, roka ve dut pek­me­zi yine kal­si­yum­dan zen­gin gıda­lar­dır. Gün­lük kal­si­yum ihti­ya­cı 918 yaş 1300 mg, 1950 yaş 1000 mg, 50 yaş üstü 1200 mg’dır.”

VİT­AM­İN­İ­ND­EN ZEN­GİN BESLENİN
D vita­mi­ni, yağ­lı tohum­lar’ dedi­ği­miz badem, ceviz, sıvı yağ­lar ve bit­ki­sel yağ­lar­da bulu­nur. Bunun yanın­da yağ­lı balık­lar da D vita­mi­nin­den zen­gin­dir. Gün­lük ihti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ma­ya gıda­lar maale­sef yeter­li gel­me­mek­te­dir ve bu neden­le güneş­ten de isti­fa­de edil­me­si gerek­mek­te­dir. Gün­lük orta­la­ma D vita­mi­ni ihti­ya­cı 400800 İÜ’dür. Fos­for; et, balık, yumur­ta, süt ve süt ürün­le­ri gibi pro­te­in­den zen­gin gıda­lar­da bulun­mak­ta­dır. Gün­lük ihti­yaç 1 yaşı­na kadar 250 mg, 110 yaş 800 mg, kemik yapı­mı­nın en hız­lı oldu­ğu 1124 yaş ara­sı 1200 mg, 24 yaş son­ra­sı 800 mg’dır.

Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Emel Unut­maz Duman

ŞOK DİY­ETL­ER KAS­LA­RI ERİTİR
Şok diyet’ dedi­ği­miz diyet­ler vücut­ta çok hız­lı bir şekil­de sıvı ve kas kay­bı­na yol açmak­ta­dır. Kas­la­rı­mız kemik­le­ri­mi­zin en önem­li meka­nik des­te­ği olup kemik­le­ri­mi­zin mine­ri­li­zas­yo­nun­da görev almak­ta­dır. Dola­yı­sıy­la, hız­lı bir şekil­de kas kay­bet­mek kemik yapı­mı­zın da zayıf­la­ma­sı­na yol açmak­ta­dır. Bunun dışın­da pek çok ş ok diyet pro­te­in­den çok zen­gin gıda­la­rın alı­mı­nı içer­di­ğin­den kemik eri­me­si­ne yol açmak­ta­dır. Çün­kü gerek fos­fo­run faz­la alın­ma­sı, gerek­se pro­te­in faz­la­lı­ğı kal­si­yum emi­li­mi­ni azalt­mak­ta­dır. Kemik- leri­miz kal­si­yum­suz kal­mak­ta­dır. Kemik eri­me­si­ni ve buna bağ­lı geli­şe­bi­lecek kırık ve son­ra­sı sakat­lık, kam­bur­luk, boy kısal­ma­sın­dan korun­mak isti­yor­sak gıda­lar­la kal­si­yum, fos­for, D vita­mi­ni, C vita­mi­ni­ni yeter­li düzey­de almak, yete­rin­ce güneş­len­mek ve düzen­li egzer­siz yap­mak zorun­da­yız. Bu neden­le kilo ver­mek için şok diyet­ler yeri­ne uzun süre­ce dağıl­mış, yeter­li pro­te­in, kar­bon­hid­rat ve yağ düze­yi­ni sağ­la­yan diyet­ler yap­mak ve egzer­siz­le hem kas, hem kemik küt­le­mi­zi koru­mak önemlidir.”

YÜK­SEK PRO­TE­İNLİ DİY­ETL­ERD­EN UZAK DURUN
Yük­sek pro­te­in­li diyet­le­rin oste­opo­roz ris­ki­ni artır­dı­ğı­nı söy­le­yen Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Emel Unut­maz Duman ise meno­poz döne­min­de doğ­ru bes­len­me yol­la­rı­nı anlat­tı: Meno­poz­da öst­ro­jen hor­mo­nu­nun azal­ma­sı­na bağ­lı ola­rak kemik­ler­de kal­si­yum depo­lan­ma­sı aza­lır. Bu depo­la­rın ergen­lik­ten iti­ba­ren iyi bes­len­me ile des­tek­len­me­si gere­kir. Yeter­li kal­si­yum alı­mı kadar bunun vücut tara­fın­dan kay­bı­nın da önü­ne geçil­me­si gere­kir. Günü­müz­de kah­ve çeşit­le­ri­nin art­ma­sı, kah­ve kafe­le­ri­nin her köşe başı­na açıl­ma­sı­na bağ­lı ola­rak tüke­ti­mi art­mak­ta­dır. Yük­sek kafe­in tüke­ti­mi kal­si­yum atı­mı­na neden olmak­ta­dır. Ayrı­ca yük­sek tuz tüke­ti­mi de yine kal­si­yum atı­mı ile sonuç­lan­mak­ta­dır. Ülke­mi­zin orta­la­ma tuz tüke­ti­mi kişi başı 18 g (olma­sı gere­ke­nin 3 katı)dır. Yeter­siz kal­si­yum ve pro­te­in alı­mı da yük­sek pro­te­in içe­ren diyet­ler de oste­opo­roz için risk fak­tör­le­ri­dir. Yazın 2 beden yeri­ne 1 beden ince­lip, kon­for­lu bir yaşam sür­me­yi ter­cih etmek daha akla uygun geli­yor değil mi? Ş ok diyet­le­rin, yük­sek pro­te­in­li diyet­le­rin, kont­rol­süz yapı­lan detoks­la­rın, tek besi­ne daya­lı diyet­le­rin vücu­da ver­di­ği zarar­lar o an fark edil­me­se bile iler­le­yen dönem­de eksik­lik­ler ola­rak kişi­le­rin kar­şı­sı­na çıka­cak­tır. Ayrı­ca her yaşın gerek­tir­di­ği bir kilo oldu­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Düşük kilo­lu olmak, düşük yağ yüz­de­sin­de olmak da meno­poz için risk fak­tö­rü, erken meno­poz riskidir.”

 

İlgili Haberler

Leave a Comment