Osteopati’nin kullanım alanı genişliyor

Oste­opat Çağ­lar Türetken

Kas-iske­let sis­te­mi­nin etkin­li­ği üze­rin­de duran tamam­la­yı­cı bir tıp meto­du olan Oste­opa­ti, vücut doku­la­rı­nın fonk­si­yon­la­rı­nı ana­to­mi, fiz­yo­lo­ji, pato­lo­ji, nöro­lo­ji, bes­len­me fiz­yo­lo­ji­si teme­lin­de semp­tom­dan çok sebe­be yöne­lik teda­vi eden çağ­daş modern bir teda­vi­ler sis­te­mi ola­rak tanım­la­nı­yor. Oste­opa­ti­de has­ta­lık­tan çok has­ta­nın ön plan­da oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Ana­do­lu Sağ­lık Merkezi’nden Oste­opat Suat Dül­ger ve Oste­opat Çağ­lar Türet­ken Oste­opa­ti­nin ama­cı temel modern tıp bili­mi­ne say­gı­lı, sorum­lu, ilke­li tera­pist­ler yetiş­ti­re­rek has­ta­la­ra kali­te­li bilim­sel teda­vi­ler sun­mak­tır. Bu gün­cel tera­pi yak­la­şım­la­rı dev­le­tin ve kişi­le­rin sağ­lık har­ca­ma­la­rın­da büyük tasar­ruf sağ­lar” dedi.

Oste­opat Suat Dülger

Oste­opa­ti­nin uygu­la­ma alan­la­rın­da teda­vi­yi des­tek­le­yi­ci yön­tem ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı­nı belir­ten Oste­opat Suat Dül­ger ve Oste­opat Çağ­lar Türet­ken, Oste­opa­ti­nin uygu­la­ma alan­la­rı ve yön­te­mi­ne dair açık­la­ma­lar­da bulun­du. Dül­ger ve Türet­ken Oste­opa­ti elle uygu­la­nan bir tamam­la­yı­cı teda­vi yön­te­mi­dir. Özel­lik­le ağrı­lar­da uygu­la­nır; ağrı­nın kay­na­ğı tes­pit edi­le­rek sorun gide­ril­me­ye çalışılır.

Oste­opat vücut­ta­ki yumu­şak doku­lar­da ger­gin­lik artış­la­rı­nı ve ona bağ­lı eklem fonk­si­yon bozuk­luk­la­rı­nı tes­pit eder, rahat­sız olan ekle­mi yeni­den den­ge­le­ye­rek iyi­leş­me­si­ni sağ­lar. Yani sade­ce semp­to­ma­tik değil, sebe­be yöne­lik teda­vi eder. Ağrı­ya veya fonk­si­yon bozuk­luk­la­rı­na yol açan sinir işle­vi­ni engel­le­yen zin­ci­ri orta­dan kal­dır­mak ve yeni­den kas-iske­let hare­ket koor­di­nas­yo­nu sağ­la­mak sure­tiy­le Oste­opat rahat­sız­lık­la­rı oluş­tu­ran neden­le­ri orta­dan kal­dı­rır” açık­la­ma­sın­da bulun­du. Duruş bozuk­luk­la­rı, omur­ga ve pel­vis rahat­sız­lık­la­rı teda­vi­le­rin­de Oste­opa­ti yön­te­mi kullanılıyor.

Oste­opa­ti­nin omur­ga rahat­sız­lık­la­rın­da kul­la­nıl­mak­la bera­ber, sık­lık­la rast­la­nan omuz veya kal­ça gibi, diğer eklem­ler­de de uygun endi­kas­yon­lar­da kul­la­nıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Oste­opat Suat Dül­ger ve Oste­opat Çağ­lar Türet­ken Den­ge ve duruş bozuk­luk­la­rı­nı düzelt­mek, omur­ga ve pel­vis (leğen kemi­ği) eklem­le­ri­ne müm­kün ola­bil­di­ği ölçü­de fonk­si­yo­nu­nu yeni­den kazan­dır­mak ama­cıy­la özel­lik­le bel ve boyun ağrı send­rom­la­rı, meka­nik bel ağrı­la­rı ve Dr. Maigne’s faset send­rom­la­rın­da uygu­la­nır” dedi.

 

 

İlgili Haberler

Leave a Comment