Osler, Türkçe’de

ART-149_osler kapak_Page_1GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Sir Wil­li­am Osler’in Bir Yaşam Sana­tı Ola­rak Tıp & Diğer Konuş­ma­la­rı” adlı kita­bı Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Yayın­la­rı tara­fın­dan Türkçe’ye kazandırıldı.

Tıp bili­mi ve çağ­daş tıp eği­ti­miy­le adı bir­lik­te anı­lan Sir Wil­li­am Osler, tıp dün­ya­sın­da pek çok değer­li bilim insa­nı­nın yetiş­me­si­ne kat­kı­da bulun­du. Osler’in Bir Yaşam Sana­tı Ola­rak Tıp & Diğer Konuş­ma­la­rı” adlı bu ese­ri, yeni nesil bilim insa­nı ve hekim­ler için yol hari­ta­sı oluş­tu­ra­bi­lecek nite­lik­te. Tıp oku­yan öğren­ci­ler baş­ta olmak üze­re, sağ­lık ala­nın­da çalı­şan­la­rın da ilgi ala­nı­na gire­bi­lecek bu kitap, Osler’in 100 yıl­dan faz­la süre­dir geçer­li olan çiz­gi­si­ni daha iyi anla­ya­bil­mek adı­na önem­li bir reh­ber, ilham alı­na­bi­lecek önem­li bir kay­nak ola­rak nitelendiriliyor.

Osler, tıp okul­la­rı­nın iki fonk­si­yo­nu­nu, öğret­me ve düşün­me’ ola­rak tanım­lı­yor. Osler’in ana mesaj­la­rın­dan biri­ni kişi­nin haya­tın­da ve has­ta mer­kez­li tıp uygu­la­ma­sın­da insan­cıl olma­sı­nın öne­mi” oluş­tu­rur. Bilim insan­lı­ğı­nın bir gönül işi oldu­ğu vur­gu­su­nu da Osler, Tıp uygu­la­ma­sı bili­me daya­lı bir sanat­tır, tica­ret değil, bir uzman­lık ala­nı­dır; bir iş değil, görev aşkı­dır; kal­bi­ni­zin de kafa­nız­la eşit ola­rak kul­la­nı­la­ca­ğı bir mes­lek­tir” söz­le­riy­le ifa­de eder.

İlgili Haberler

Leave a Comment