Ortalık toz-duman” seçime gidiyoruz…

Layout 1EDİ­T­ÖR / EYLÜL 2015

7 Haziran’dan son­ra Kasım ayı­nın ilk haf­ta­sın­da yeni­den seçi­me gidecek olan ülke­miz, kısa­ca 5 ayı kay­bet­ti ve mad­di-mane­vi büyük kayıp­la­ra uğradı…

Bunun sorum­lu­su siya­set­çi­le­ri­miz bu kayıp­la­rın hesa­bı­nı nasıl verecek?

Tabii bu hesa­bı vere­cek­le­ri­ne inan­mı­yo­rum! Şöy­le veya böy­le baha­ne”ler­le geçiş­tir­me­ye çalışacaklar…

Ülke kan gölü”ne dön­dü.… Eko­no­mi, döviz kur­la­rı­nın tavan yap­ma­sı ve bor­sa­nın dipin de dibi­ni gör­me­si ile alt-üst oldu…

Hal­kı­mız dini, etnik ve bakış açı­sın­dan tama­men ayrıştı!..

Ne için yapıl­dı bütün bun­lar; ikti­dar” uğruna…

Maale­sef yine halk”ımız öde­yecek bu faturayı…

İnan­ıy­or­um, inan­mak isti­yo­rum ki, hal­kı­mız gerek katı­lı­mı, gerek­se Kasım’ın ilk haf­ta­sın­da vere­cek­le­ri sağ­lık­lı” oyla­rıy­la, siya­set­çi­le­ri­mi­ze bir kez daha ders verecek!

Sağ­lık­lı, huzur­lu gün­ler dileklerimle…

İlgili Haberler

Leave a Comment