Orta Doğulu ve Afrikalı doktorlar endoskopi eğitimi için geliyor

livGÜN­CEL / NİS­AN 2016

Liv Hos­pi­tal, medi­kal sis­tem­ler ala­nın­da­ki çalış­ma­la­rıy­la Türkiye’yi yöne­tim üssü hali­ne geti­ren Fuji­film ile önem­li bir iş bir­li­ği ger­çek­leş­ti­ri­yor. Liv Hospital’da kuru­lan Endos­ko­pi Eği­tim Merkezi”nde bir yıl için­de 80 ülke­den gelecek dok­tor­la­ra eği­tim veri­lecek. Liv Hospital’ın İst­anb­ul Ulus’ta bulu­nan has­ta­ne­sin­de bir süre önce kuru­lan Endos­ko­pi Eği­tim Merkezi”nde (GI Tra­ining Cen­ter) Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Cen­giz Pata ve Prof. Dr. Filiz Akyüz tara­fın­dan iki­şer gün­lük prog­ram­lar dahi­lin­de veri­lecek eği­ti­me Orta Doğu, Afri­ka ve Orta Asya böl­ge­le­rin­den katı­la­cak dok­tor­lar, bu saye­de böl­ge ülke­le­ri­nin yüz­de 90’ında önü­ne geçi­le­me­yen haya­ti risk­le­rin en aza indi­ril­me­sin­de aktif rol üstlenecekler. 

İlgili Haberler

Leave a Comment