Organ bekleyen çocuklara ünlü” destek

unlu destekGÜN­CEL / NİS­AN 2016

Ülke­mi­zin en önem­li sorun­la­rın­dan biri olan organ bağı­şı konu­sun­da top­lum­sal far­kın­da­lık yarat­mak ama­cıy­la çalış­ma­la­rı­nı ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı plat­form­lar­da ara­lık­sız sür­dü­ren Organ Nakil­le­ri Bilinç­len­dir­me ve Geliş­tir­me Der­ne­ği, bu yıl çocuk­luk döne­mi organ nakil­le­ri­nin öne­mi­ne İyil­ik Bebek­le­ri” ile dik­kat çeki­yor. Haya­ta İyil­ik Kat” slo­ga­nın­dan yola çıkı­la­rak ger­çek­leş­ti­ri­len İyil­ik Bebek­le­ri” pro­je­si­ne, 41 ünlü isim des­tek ver­di. Pro­je kap­sa­mın­da ünlü isim­ler organ nak­li olmak için bek­le­yen çocuk­lar için hayal­le­ri­ni pay­laş­tı, dün­ya­ca ünlü bebek tasa­rım­cı­la­rı tara­fın­dan her ünlü­nün çocuk­luk haya­li İyil­ik Bebek­le­ri” ile hayat buldu. 

İlgili Haberler

Leave a Comment