Önyargıları yıkmak için şizofreniyi görmezden gelme

onyargiKASIM 2015

Abdi İbr­ah­im Otsuka’nın kat­kı­la­rıy­la hazır­la­nan, Türkiye’de bir ilk olan ve şizof­re­ni konu­sun­da top­lum­sal far­kın­da­lık yarat­ma­yı hedef­le­yen Gör­mez­den Gel­me­ye­lim – Tarih Önce­sin­den Günü­mü­ze Şizof­re­ni Serü­ve­ni’ ser­gi­si, 16 Ekim’de ziya­re­te açıl­dı. Ser­gi­yi ilk 5 gün­de 1500 kişi ziya­ret etti. Ser­gi­de en çok ilgi­yi Empa­ti Kabi­ni’ ve Dönen Yatak’ gördü.

Tama­men gürül­tü­den yalı­tıl­mış ve karan­lık olan Empa­ti Kabini”nde şizof­re­ni has­ta­la­rın­da sık­ça görü­len gör­sel ve işit­sel halü­si­nas­yon­la­rın can­lan­dır­ma­la­rı yapı­la­rak, onla­rın neler yaşa­dık­la­rı­nın ve his­set­tik­le­ri­nin daha iyi anla­şı­la­bil­me­si ve has­ta­lar­la empa­ti yapı­la­bil­me­si amaçlanıyor.

Ayrı­ca ser­gi ala­nı­na dağı­nık ola­rak yer­leş­ti­ri­len insan for­mun­da kesil­miş ayna­lar­la, ziya­ret­çi­le­re şizof­re­ni­nin cin­si­yet, ırk, kül­tür, eği­tim, sos­yal ve eko­no­mik sınıf­tan bağım­sız ola­rak, her­ke­sin haya­tın­da bir ola­sı­lık ola­rak bulun­du­ğu, top­lum­da yak­la­şık her 100 kişi­den birin­de görü­le­bil­di­ği hatırlatılıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment