Onkolojik görüntülemede dijital devrim

Phi­lips, gele­ce­ğin diji­tal PET/CT ciha­zı VEREOS’u Türkiye’de ilk defa Tür­ki­ye Nük­le­er Tıp Der­ne­ği tara­fın­dan Antalya’da düzen­le­nen 26. Ulu­sal Nük­le­er Tıp Kongresi’nde tanıt­tı. Ana­log­dan diji­ta­le geçen ilk sis­tem olan ve dün­ya gene­lin­de ilk ola­rak Kuzey Ame­ri­ka Rad­yo­lo­ji Der­ne­ği­’­nin (RSNA) Chi­ca­go­’­da düzen­le­nen 99. yıl­lık top­lan­tı­sın­da lans­ma­nı yapı­lan VERE­OS PET/CT, erken teş­his ve has­ta taki­bi özel­li­ğiy­le ön pla­na çıkı­yor, kan­ser­li lez­yo­nu kısa süre­de teş­his edi­yor ve düşük doz­lar­da mak­si­mum görün­tü kali­te­si sunuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment