Onkologlar sanat” konseptiyle toplanıyor

tibbi-onkoloji-kongresiMART 2016

Dün­ya­da ve ülke­miz­de hekim­ler onko­lo­ji­de kişi­ye özel yak­la­şım ve hedef­li teda­vi­le­re uyum sağ­la­ma­ya çalı­şır­ken, bir yan­dan da immü­no-onko­lo­jik teda­vi­le­rin yeri­ni ve öne­mi­ni kav­ra­ma­ya çalı­şı­yor. Onko­lo­jik bil­gi­le­rin bu kadar hız­la yeni­len­di­ği bir dönem­de ulu­sal kong­re­le­rin öne­mi daha da artı­yor. 6. Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Kong­re­si de bu ama­ca uygun ola­rak orga­ni­ze ediliyor.

Diğer bir önem­li konu da ulu­sal onko­lo­ji­nin, ulus­la­ra­ra­sı plat­for­ma enteg­re edil­me­si ve Türk onko­lo­ji­si­nin ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da­ki gücü­nün art­ma­sı. Bu neden­le kong­re­de ulus­la­ra­ra­sı fikir lider­le­ri ve yaban­cı der­nek ve bir­lik­le­rin baş­kan­la­rı da ağırlanacak.

Bu yıl kong­re­nin bir kon­sep­ti de ola­cak: Sanat ve onko­lo­ji. Hekim­ler ve has­ta­lar için düzen­le­nen sanat­sal etkin­lik­ler kong­re­nin sürp­riz­le­ri ola­cak. 6. Türk Tıb­bi Onko­lo­ji Kong­re­si, 2327 Mart tarih­le­rin­de Tita­nic Hotel, Antalya’da gerçekleştirilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment