Omuzda ağrı geçmiyorsa…

 omuz_agrisi_cekenler_dikkat_h13494

Omuz­da­ki yumu­şak doku­lar­da ya da kemik­li yapı­lar­da sıkış­ma gibi sorun­la­rın orta­ya çık­ma­sı kişi­nin hare­ket kabi­li­ye­ti­ni en aza indi­re­rek yaşam kali­te­si­ni düşür­mek­te­dir. Memo­ri­al Anka­ra Has­ta­ne­si Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Bölümü’nden Prof. Dr. Meh­met Demir­taş, omuz ağrı­sıy­la dok­to­ra baş­vu­ran has­ta­la­rın teda­vi­sin­de önce­lik­li ola­rak, ilaç teda­vi­si ya da fizik teda­vi uygu­lan­dı­ğı­nı ancak fizik teda­vi son­ra­sın­da has­ta­la­rın yarı­sın­dan faz­la­sın­da başa­rı­lı sonuç alı­na­ma­dı­ğı­nı belir­te­rek, teda­vi­ye iliş­kin ola­rak şun­la­rı anlatıyor. 

YIR­TIK OLABİLİR

Teda­vi­nin ilk aşa­ma­sın­dan son­ra ağrı­nın devam etme­si kas yır­tı­ğı oldu­ğu­nun gös­ter­ge­si­dir. Bu aşa­ma­da kas yır­tı­ğı­nın var­lı­ğın­dan emin olmak için has­ta­dan MR çek­tir­me­si isten­mek­te­dir. Kas yır­tık­la­rı­nın teş­hi­sin­de en etki­li tet­kik ciha­zı olan MR saye­sin­de yır­tı­ğın yeri ve dere­ce­si belir­le­ne­rek, teda­vi bu sonuç­la­ra göre şekillendirilmektedir. 

ART­ROS­KO­Pİ AVANTAJLI 

MR sonu­cun­da hiç­bir yır­tık görün­mü­yor, buna rağ­men fizik teda­vi­den olum­lu sonuç alı­na­mı­yor ve ağrı kesil­mi­yor­sa sıkı­şık­lık devam edi­yor demek­tir. Bu durum ile­ri­de kas yır­tı­ğı ola­ca­ğı­nın haber­ci­si­dir ve bu vaka­lar art­ros­ko­pi” deni­len yön­tem­le teda­vi edil­mek­te­dir. Art­ros­ko­pi, böl­ge­de üç ya da dört delik açı­lıp, 4mm çapın­da bir kame­ray­la içe­ri­ye giri­le­rek yapıl­mak­ta­dır. Açı­lan delik­ler saye­sin­de kemik traş­la­na­bi­lir, yır­tık diki­le­bi­lir, sıkı­şık­lık ya da yapı­şık­lık var­sa bun­lar gev­şe­ti­le­bi­lir. Art­ros­ko­pi­de elde edi­len görün­tü­ler açık cer­ra­hi­ye göre çok büyük avan­taj­lar sağ­la­mak­ta­dır. Çıp­lak göz­le açık cer­ra­hi­de görü­le­me­yecek bir­çok yer art­ros­ko­pi saye­sin­de görü­le­bil­mek­te ve ope­ras­yon sıra­sın­da olu­şa­bi­lecek sağ­lam doku hasa­rı en aza indi­ril­mek­te­dir.

İlgili Haberler

Leave a Comment