Omega 3 kireçlenmeyi hem önlüyor hem tedavi ediyor

Doç. Dr. Defne Kaya
Doç. Dr. Def­ne Kaya

OME­GA 3 / HAZİ­R­AN 2016

İns­an vücu­du için çok önem­li olan omega‑3 yağ asi­di sade­ce kalp kri­zi ve fel­ci önle­mek­le kal­mı­yor; kas­lar, ten­don­lar ve eklem­le­rin kireç­len­me süre­ci­ni de yavaş­la­tı­yor. Uzman­lar, Ome­ga- 3’ü sade­ce balık yağın­dan değil yumur­ta­dan, keten tohu­mun­dan ve ceviz­den de almak müm­kün” tav­si­ye­sin­de bulunuyor.

Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Fiz­yo­te­ra­pi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölüm Baş­ka­nı Doç.Dr. Def­ne Kaya, omega‑3 yağ asi­di­nin sade­ce kalp kri­zi ve fel­ci önle­mek­le kal­ma­dı­ğı­nı belir­te­rek kireç­len­me süre­ci­ni yavaş­lat­tı­ğı­nı söy­le­di. Doç.Dr. Kaya, şöy­le konuştu:

İns­an vücu­du için haya­ti öne­me sahip olan ama vücut tara­fın­dan üre­ti­le­me­di­ğin­den gıda­lar­dan düzen­li ola­rak alın­ma­sı gere­ken omega‑3 yağ asi­di (eiko­sa­pen­ta­eno­ik asit(EPA) ve doko­sa­hek­sa­eno­ik asit(DHA) sade­ce kalp kri­zi­ni ve fel­ci önle­mek­le kal­mı­yor, kas­lar, ten­don­lar (kas­la­rı kemi­ğe bağ­la­yan kiriş­ler) ve eklem­ler için de muci­ze­vi etki­le­ri nede­niy­le kireç­len­me süre­ci­ni de yavaşlatıyor.

Vücu­dun omega‑3 yağ asi­di­ne ihti­ya­cı daha anne kar­nın­day­ken baş­lı­yor, ömür boyun­ca da devam edi­yor. Omega‑3 alı­mı ilk anne sütüy­le oldu­ğun­dan, anne sütü­nün öne­mi bura­da bir kez daha orta­ya çıkıyor.

Uzun zaman­dır omega‑3 yağ asi­di, baş­ta roma­to­id art­rit olmak üze­re roma­tiz­mal has­ta­lık­la­rın inf­la­ma­tu­ar durum­la­rı­nın teda­vi­sin­de yan­gı­ya neden olan kim­ya­sal­la­rı azalt­tı­ğı için doğal bir anti-inf­la­ma­tu­ar ve ağrı kesi­ci ola­rak kullanılmaktadır.

ERKEN-ORTA EVRE­DE TEDA­Vİ EDİ­Cİ ETKİ

Aynı şekil­de kireç­len­me­nin teda­vi­sin­de hem eklem yapı­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­sin­de hem de kireç­len­me ağrı­sı­nı azalt­ma­da güven­li ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır. Ome­ga- 3 yağ asit­le­ri kıkır­dak doku­nun hara­bi­ye­ti­ne neden olan kim­ya­sal­la­rı azal­ta­rak özel­lik­le baş­lan­gıç ve orta evre oste­o­art­rit­te teda­vi edi­ci bir görev üstlenir.

Diz ekle­min­de oste­o­art­rit olan has­ta­lar­da hare­ket ve yaşam­sal deği­şim­ler­le bir­lik­te balık yağı tak­vi­ye­si­nin alın­ma­sı yürü­me süre­si­ni, yürü­me mesa­fe­si­ni ve fonk­si­yo­nel­li­ği­ni artır­mak­ta, ağrı­yı ve diz­de­ki sert­li­ği azalt­mak­ta­dır. Yayın­lar gün­de 1000 mg balık yağı alı­mı­nın baş­lan­gıç ve orta evre­de­ki oste­o­art­rit­li has­ta­lar­da yeter­li oldu­ğu­nu vurgulamaktadır.

VÜCU­DU HOR KULLANMAYIN

Düzen­li kul­lan­dı­ğı­nız bir ilaç, sis­te­mik has­ta­lı­ğı­nız ve özel bir duru­mu­nuz var­sa dok­to­ru­nu­za danış­ma­dan hiç­bir tak­vi­ye­yi almayınız.

Omega‑3 sade­ce balık yağın­dan değil yumur­ta­dan, yağ­lı balık­lar­dan, keten tohu­mun­dan, ceviz­den de alınabilir.”

Oste­o­art­ri­di yaş­la bir­lik­te her­ke­sin dene­yim­le­ye­ce­ği bir süreç oldu­ğu­nu belir­ten Doç.Dr. Def­ne Kaya, İyi ve den­ge­li bes­len­me, düzen­li omega‑3 alı­mı, hare­ket­li bir yaşam ve vücu­du hor kul­lan­ma­mak bu tec­rü­be­nin daha ile­ri yaş­la­ra taşın­ma­sı­na yar­dım­cı ola­cak­tır” tav­si­ye­sin­de bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment