ÖLÜM!..

Layout 1EDİ­T­ÖR / ŞUBAT 2016

Önem­li şah­si­yet­le­ri ya da yakın­la­rı­mız­dan biri­ni kay­bet­ti­ği­miz­de ölüm” gelir aklımıza…

Kül­li nef­sin zâikatü’l‑mevt” aye­ti bize, Her nefis ölü­mü tada­cak­tır” diye­rek ölümün kaçı­nıl­maz bir son oldu­ğu­nu hatırlatmaktadır.

Din adam­la­rı­mı­za göre bu ayet­te­ki nefis” keli­me­si ruhu bu neden­le de insanı ifa­de etmektedir.

Ocak ayın­da önem­li bir kişi­yi kay­bet­tik, Mus­ta­fa Veh­bi Koçu…

Baba­sı Rah­mi Beyden dev­ral­dı­ğı bay­ra­ğı önem­li nok­ta­la­ra taşı­dı Mus­ta­fa Veh­bi Koç… O’nun bir söy­le­şi­de söy­le­di­ği, Çok geç vakit­ler­de ancak akşam yeme­ği­ni yiye­bi­li­yo­rum” cüm­le­si, çok önemli…

Hayat, ömür insan” denen var­lı­ğın, yani faninin mut­la­ka düzen­li, inti­zam­lı yaşam tar­zı ile var­lı­ğı­nı ida­me ettir­me­si gerek­tir­di­ği­ni orta­ya koyuyor…

Bede­nin sağ­lık­lı bir vasat­ta olma­sı için her şeyi­mi­ze dik­kat etme­miz gerekiyor.

Murat Bar­dak­çının dedi­ği gibi Hacı Bayram‑ı Velinin 20. göbek­ten toru­nu olan Mus­ta­fa Veh­bi Koç, aynı zaman­da çok iyi bir aile baba­sı idi…

Mus­ta­fa Veh­bi Koça Allah’tan rah­met diler­ken, sade­ce aile­si­nin değil, tüm ülke­nin başı sağol­sun” diyo­rum…

Siz siz olun, önce sağ­lı­nı­za dik­kat edin…

İlgili Haberler

Leave a Comment