Volkanik” Ada Ülke: VANUATU

Layout 1NİS­AN 2014

Res­mi adı Vanu­atu Cum­hu­ri­ye­ti” olan Vanu­atu, Güney Büyük Okyanus’ta bulu­nan bir ada ülke­dir. Takım ada­lar­dan olu­şan ve vol­ka­nik köke­ne sahip olan Vanu­atu, Avustralya’nın 1750 km doğu­sun­da, Yeni Kaledonya’nın 500 km güney­do­ğu­sun­da, Fiji’nin batı­sın­da, Solo­mon Adaları’nın güney­do­ğu­sun­da, Yeni Gine’nin yakın­la­rın­da bulunmaktadır.

vanuatuİlk sakin­le­ri Melanezyalı”lar olan Vanuatu’yu, Avru­pa­lı­lar 1606’da Fer­nan­des de Que­ir­ós” lider­li­ğin­de­ki İsp­any­ol kaşif­le­rin Espi­ri­tu Santo”yla keş­fet­ti. 1880’lerde de, Fran­sa ve İng­ilt­ere ada­lar­da hak iddia etti. Daha son­ra Vanuatu’yu 1906’da Bri­tan­ya-Fran­sız Kon­do­mi­ni­yu­mu ile, Yeni Heb­rid­ler” adıy­la yönet­mek üze­re bir ant­laş­ma imza­lan­dı. 1970’lerde bir özgür­lük hare­ke­ti oldu ve bu saye­de 30 Tem­muz 1980 yılın­da Vanu­atu Cum­hu­ri­ye­ti” bağım­sız­lı­ğı­na kavuştu.

Res­mi dil­le­ri Bis­la­ma”, İng­il­izce” ve Fran­sız­ca” olan Vanuatu’da yak­la­şık 210 bin kişi yaşa­mak­ta­dır. 12.189 kilo­met­re kare­ye sahip olan ve cumhuriyet”le yöne­ti­len Vanuatu’nun yıl­lık Gay­ri Safi Yurt İçi Har­ca­ma­sı 730 mil­yon dolardır.

Baş­ken­ti Port Vila” olan ve diğer ada şehir­le­ri­nin Malam­pa”, Penam”, San­ma”, She­fa”, Tafea”, Tor­ba” adla­rı­nı taşı­yan Vanuatu’da nüfu­sun yüz­de 98.5’ini Ni-Vanu­atu” hal­kı oluş­tur­mak­ta­dır. Kişi başı geli­ri 3.350 dolar olan Vanuatu’da okur­ya­zar ora­nı yüz­de 74’tür.

İlgili Haberler

Leave a Comment