Olmaz olsaydınız!

Layout 1EDİ­T­ÖR / NİS­AN 2014

Bu yazım­da siz­le­re geç de olsa Ber­kin Elvanı yitir­di­ği­miz 11 Mart 2014 gün­kü his­le­ri­mi ve düşün­ce­le­ri­mi aktaracağım:

Söz­le­rin kifa­yet­siz, keli­me­le­rin tüm duy­gu­su­nu yitir­di­ği yer­de­yiz, dar etti­ler yav­ru­ca­ğa şu lanet dün­ya­yı! Şeref yine ekmek bula­ma­dı, çün­kü şeref­siz doy­ma­dı, bat­sın yıkıl­sın bu ada­let! Hari­ta­dan silin­sin yerin dibi­ne gir­sin böy­le dün­ya! Her şeyin lane­ti size, çocuk­la­rı­nı­za ve o köp­rü altın­da yatan insan­la­rın, yetim­le­rin, evla­dı­nı yitir­miş­le­rin hak­kı­nı yiyen­le­rin üze­ri­ne olsun! Bu düzen deği­şecek ve bu dün­ya­yı dar eden­ler de ceza­sı­nı elbet bir gün çekecek. Olmaz olsay­dı­nız keşke…

Ber­kin Elvan gibi daha deva­mı­nı üzün­tüy­le yaza­bi­le­ce­ği­miz ama yaz­mak iste­me­di­ği­miz kar­deş­le­ri­miz ölüm­süz­dür, unu­tul­ma­ya­cak­lar­dır! Onlar köpür­müş eşit­lik iste­ği­nin en önün­de­ki meşa­le” taşıyıcılarıdır.”

Kar­deş­li­ğin yücel­di­ği bir yaşam” diliyorum…

İlgili Haberler

Leave a Comment