Okyanuslardan gelen sağlık

Okya­nus­la­rın soğuk kıs­mın­da yaşa­yan ve kari­de­se ben­ze­yen küçük deniz can­lı­la­rı olan Krill’ler, yeni nesil Omega‑3 kay­na­ğı ara­sın­da önem­li bir yer tutu­yor. Kril yağı bağı­şık­lık sis­te­mi­ni düzen­le­ye­rek genel sağ­lı­ğın korun­ma­sı­na des­tek olu­yor. Fos­fo­li­pit yapı­da olan Krill yağı plaz­ma­da EPA+DHA’yı balık yağı­na göre %38 ora­nın­da daha faz­la artı­rır. Güç­lü anti­ok­si­dan özel­li­ği­ne sahip astak­san­tin içe­ri­ği ile çeşit­li has­ta­lık­la­rı önle­ye­bi­lir veya bu has­ta­lık­la­rın ris­ki­ni azal­ta­bi­lir. Diyet yapan­lar­da sağ­lık­lı kilo ver­mek ve bağı­şık­lık sis­te­mi için kul­la­nı­lır. Kan şeke­ri­ni den­ge­le­yen Krill yağı vücu­dun ener­ji sevi­ye­si­ni artır­ma­ya yar­dım­cı olu­yor. Yetiş­kin­ler­de kalp ve damar sağ­lı­ğı­nın korun­ma­sın­da ve eklem sağ­lı­ğı­nın des­tek­len­me­sin­de yar­dım­cı olur. Krill yağı­nın post­par­tum dep­res­yon (doğum son­ra­sı dep­res­yon) ris­ki­ni azal­tı­cı etki­si bulun­mak­ta­dır. PMS ( regl önce­si send­rom) ve dis­me­no­re (ağrı­lı adet) teda­vi­sin­de kul­la­nı­lır. Liv Hospital’dan Uzm. Diye­tis­yen Serap Güzel, balık yen­me­di­ği gün­ler Ome­ga 3 tak­vi­ye­si alı­na­bi­le­ce­ği­ni belir­te­rek, Krill yağın­da bulu­nan Ome­ga 3’ün anti­ok­si­dan ora­nı yük­sek. İçinde Astak­san­tin’ deni­len bir anti­ok­si­dan bulu­nu­yor” dedi.

EPA VE DHA İÇER­İĞ­İ­NE BAKILMALI

Liv Hos­pi­tal Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Doç. Dr. Ser­pil Sal­man da, kim­le­rin dışa­rı­dan Ome­ga 3 tak­vi­ye­si alma­sı gerek­ti­ği­ni ecza­ne­den Ome­ga 3 seçer­ken nele­re dik­kat edil­me­si gerek­ti­ği­ni anlat­tı: Kalp damar has­ta­lı­ğı için yük­sek risk­li veya bu has­ta­lık­la­rı geçir­miş olan kişi­ler Omega‑3’ten fay­da göre­bi­lir­ler. Yük­sek trig­li­se­rid düzey­le­ri­ne sahip kişi­ler­de Omega‑3 tak­vi­ye­si teda­vi­nin bir par­ça­sı ola­bi­lir. Balık yağı ile Ome­ga 3 tam ola­rak aynı şey değil­dir. Ome­ga 3 seçer­ken içe­ri­ğin­de­ki EPA ve DHA mik­ta­rı­nın yeter­li oldu­ğu­na dik­kat edil­me­li­dir. Ome­ga 3, çok ucuz bir ürün değil­dir, EPA ve DHA içe­ri­ği art­tık­ça fiya­tı­nın yük­sel­me­si kaçı­nıl­maz­dır. Ome­ga 3 içe­rik­li ürün­ler­le ilgi­li baş­lı­ca endi­şe­ler­den biri elde edil­dik­le­ri deniz ürü­nü­nün bulun­du­ğu ortam­la iliş­ki­li ola­rak kabul edi­le­bi­len­den daha yük­sek mik­tar­da civa içe­re­bil­me­si­dir. Az mik­tar­da da olsa polik­lo­ri­ne bife­nil (PCB) ve diok­sin içe­re­bil­me­le­ri de söz konu­su­dur. Civa içe­ri­ği­nin güven­li ara­lık­ta oldu­ğu­nu bilim­sel kanıt­lar­la rapor eden ürün­ler ter­cih edi­le­bi­lir. Balık ve balık ürün­le­ri­ne kar­şı aler­ji­si olan­la­rın balık yağı ve Ome­ga 3 alma­sı risk­li ola­bi­lir. Yük­sek doz (>4- 6 gr/gün) balık yağı kul­la­nı­mıy­la kana­ma­ya meyil görü­le­bi­le­ce­ği, özel­lik­le kan sulan­dı­rı­cı­la­rı kul­la­nan veya ame­li­yat plan­la­nan kişi­ler­de dik­kat­li olun­ma­sı gerek­ti­ği bilinmektedir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment