Okunacaklar listenize yer açın

kitap-1EYLÜL 2016

İş Ban­ka­sı Kül­tür Yayın­la­r­’n­dan çıkan Okun­ma­sı Gere­ken 501 Kitap”ta öne­ri­len kitap­lar, her biri ken­di ala­nın­da üne sahip yazar­lar tara­fın­dan seçil­miş. Selin Din­gi­loğ­lu tara­fın­dan Türk­çe­’­ye kazan­dı­rı­lan kitap­ta yer alan değer­len­dir­me­ler aldık­la­rı zev­ki ve hat­ta yaşa­dık­la­rı öfke­yi dahi bizim­le pay­la­şan bu öğre­tim görev­li­le­ri, yazar­lar ve kitap­se­ver­ler­ce hazır­lan­mış. Oku­mak elbet­te öznel bir uğraş­tır, ancak değer­len­dir­me­le­ri yazan­lar düşün­ce­le­ri­ni ve izle­nim­le­ri­ni dün­ya­nın her yerin­den kitap­se­ver­ler­le pay­laş­mak için kişi­sel ter­cih­le­ri­ni bir yana bırakmış.

Bu kap­sam­lı kıla­vuz kitap kütüp­ha­ne­ni­zin bakir ara sokak­la­rı­nı keş­fet­me­niz için size ilham vere­cek­tir. Bu say­fa­lar­da Anı­’­ya eşlik eden Seya­ha­t­’i, iç içe geçen Modern ve Kla­sik Ede­bi­ya­tı, Bilim­kur­gu, Poli­si­ye, Çocuk Ede­bi­ya­tı ve Tari­h­’i, kimi zaman şaşır­tı­cı ama her zaman özgün dene­me­ler­le bir ara­da bulacaksınız.

Yazar­lar: Cathy Low­ne, Vybarr Cre­gan-Reid, DR. Rap­ha­el Hal­lett, DR. Pat­ri­cia Mcma­nus, DR. Timothy Black, Tom Stra­w­son, Deni­se Imwold, Caro­la Camp­bell, Gab­ri­el­le Man­der, DR. The­rie Hendrey-Seabrook.

İlgili Haberler

Leave a Comment