Okulda Diyabet Programı” 2 Yılda 10 Milyon Kişiye Ulaştı

SAĞ­LIK Bakan­lı­ğı Ulu­sal Diya­bet Kont­ro­lü Prog­ra­mı (DİAPT­ÜRK) kap­sa­mın­da, Mil­li Eği­tim Bakan­lı­ğı, Sağ­lık Bakan­lı­ğı ve Çocuk Endok­ri­no­lo­ji ve Diya­bet Der­ne­ği tara­fın­dan yürü­tü­len ve Sano­fi tara­fın­dan koşul­suz des­tek­le­nen Okul­da Diya­bet Prog­ra­mı” 2 yıl­da 10 mil­yon kişi­ye ulaştı.
Çoğu okul çağın­da 1520 bin diya­bet­li çocu­ğun yaşa­dı­ğı Türkiye’de her yıl 1500 civa­rın­da çocu­ğa Tip 1 diya­bet tanı­sı konu­lu­yor. Bu çocuk­la­rın okul­da yaşa­dık­la­rı sorun­la­ra çözüm öne­ri­le­ri geliş­tir­mek ama­cıy­la baş­la­tı­lan Okul­da Diya­bet Programı”nda geli­nen aşa­ma­yı değer­len­dir­mek üze­re bir basın top­lan­tı­sı düzenlendi.
Top­lan­tı­da konu­şan Koca­eli Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Çocuk Endok­ri­no­lo­ji ve Diya­bet Bilim Dalı Baş­ka­nı ve ODP Pro­je Koor­di­na­tö­rü Prof. Dr. Şük­rü Hatun, Eği­tim­ler saye­sin­de pek çok çocu­ğa erken tanı kon­du. Eği­tim­ler­den çok hız­lı geri dönüş­ler alın­ma­sı yapı­lan işin ne kadar doğ­ru ve gerek­li oldu­ğu­nu bir kez daha kanıt­la­dı. Katı­lım­cı­lar­dan bazı­la­rı eği­tim­le­rin ardın­dan ken­di çocuk­la­rın­da­ki ya da öğren­ci­le­rin­de­ki diya­bet semp­tom­la­rı­nı fark etti­ler. Bu çocuk­la­rın bazı­la­rı­nın diya­bet olduk­la­rı anla­şıl­dı ve hemen teda­vi­le­ri­ne baş­lan­dı” dedi.
Okul­da geçen süre­nin diya­bet­li çocuk­lar için güven­li olma­sı gerek­ti­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Hül­ya Günöz, Gelecek nes­li­miz teh­li­ke altın­da. 2 mil­yon çocuk obe­zi­te ile kar­şı kar­şı­ya, her 4 çocuk­tan biri şiş­man ya da tar­tı faz­la­lı­ğın­dan muz­da­rip. Şiş­man­lı­ğın ve geti­re­ce­ği sorun­la­rın önlen­me­si gere­ki­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment