Öksürüğün şifreleri var

Dr. Tuğ­çe Hürkal

Özel­lik­le soğuk kış gün­le­rin­de has­ta­la­rı en sık has­ta­ne­ye geti­ren şika­yet olan öksü­rük, aslın­da pek de önem­sen­mez. Önem­siz gibi gözü­ken genel­lik­le birey­sel ola­rak çöz­me­ye çalı­şı­lan öksü­rük altın­da olduk­ça büyük ve geniş bir has­ta­lık yel­pa­ze­si barın­dı­ra­bi­lir. Liv Hos­pi­tal Göğüs Has­ta­lık­la­rı Uzma­nı Dr. Tuğ­çe Hür­kal üç haf­ta­dan faz­la süren öksü­rü­ğün dik­ka­te alın­ma­sı gerek­ti­ği­ni vurguladı.

ÖKSÜ­RÜ­ĞÜN YARAR­LA­RI DA VAR

Üç haf­ta­dan daha uzun süren öksü­rük mut­la­ka dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Altın­da bula­şı­cı olan tüber­kü­lo­zu, ölüm­cül sey­re­den akci­ğer kan­se­ri­ni, sık görü­len ve yaşam kali­te­si­ni bozan GER (gast­ro-özo­fa­gi­el ref­lü), ölüm ris­ki yük­sek ve sık görü­len kalp yet­mez­li­ği ve pul­mo­ner embo­li­yi, zama­nın­da teda­vi edil­mez­se geri dönüş şan­sı zor­la­şan astım ve KOAH’ı barın­dı­ra­bi­lir. Öksü­rük, yaban­cı mad­de­le­rin alt solu­num yol­la­rı­na otur­ma­sı­nı ve bronş, akci­ğer sek­res­yon­la­rı­nın birik­me­si­ni önle­yen bir savun­ma meka­niz­ma­sı­dır. Öksü­rük bek­le­nen ama­cı sağ­la­dı­ğı zaman etki­li ve yararlıdır.

SİG­ARA ÖKSÜ­RÜ­ĞÜ­NÜ ÖNEMSEYİN!

Siga­ra içen kişi­ler öksü­rük­le­ri­ni genel­lik­le siga­ra öksü­rü­ğü’ ola­rak tanım­lı­yor ve pek önem­se­mi­yor­lar. Ancak bu kişi­ler­de uza­yan öksü­rük­ler­de tümör ola­sı­lı­ğı­nı da göz önü­ne ala­rak rad­yo­lo­jik tet­kik yapıl­ma­sı gerek­li­dir. Kro­nik öksü­rü­ğün sis­te­ma­tik ola­rak değer­len­di­ril­me­si has­ta­nın öykü, fizik muaye­ne ve labo­ra­tu­var (aler­ji tes­ti, solu­num fonk­si­yon tes­ti, uyku tes­ti, endos­ko­pi vs.) tet­kik­le­ri­ni kap­sar. Öksü­rük deği­şik ana­to­mik loka­li­zas­yon­lar­da bulu­nan bir­çok has­ta­lı­ğın yol açtı­ğı bir semp­tom oldu­ğun­dan, sis­te­ma­tik yak­la­şım­la öksü­rü­ğün akci­ğer ve akci­ğer dışı neden­le­ri %88100 ora­nın­da sap­ta­na­bi­lir ve %100’e yakın etkin teda­vi verilebilir.

UZA­MIŞ ÖKSÜ­RÜK, CİDDİ MALİ YÜK

ABD’de öksü­rük teda­vi­si­nin yıl­lık mali­ye­ti 1 mil­yar ABD dola­rın­dan faz­la­dır. Kro­nik öksü­rük ekse­ri­ya bir­den faz­la (%1862 has­ta­da) neden­den olu­şur. Has­ta­la­rın %42’sinde üç neden (PNAS, astı­ma ve GÖR) bir­lik­te görü­lür. Teda­vi­de bu durum dik­ka­te alın­ma­lı­dır. Uza­mış öksü­rük, sık has­ta­ne ziya­re­ti, uzun süre­li ilaç kul­la­nı­mı, kali­te­siz yaşam ve cid­di iş gücü kay­bı demektir.

BAL, ZEN­CE­FİL ÖKSÜ­RÜ­ĞÜ TEDA­Vİ EDER Mİ?

Halk ara­sın­da uza­yan öksü­rük­ler­de kul­la­nı­lan bal ve zen­ce­fil karı­şı­mı bazen öksü­rü­ğü yumu­şa­ta­bi­li­yor ve bal­ga­mın daha kolay çık­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Ancak bu tür yön­tem­ler altın­da yatan has­ta­lı­ğı teda­vi etmi­yor. Bu yüz­den bu tür karı­şım­la­ra muci­ze­vi anlam­lar yük­le­mek de doğ­ru değil. En iyi bal­gam sök­tü­rü­cü­nün bol su içmek oldu­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. Dola­yı­sıy­la öksü­rük soru­nu yaşan­dı­ğın­da gün boyun­ca en az 2 lit­re su içil­me­si­nin ihmal edil­me­me­si gerekiyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment