Oh be…” diyebilecek miyiz?

Layout 1EDİTÖR/ARALIK 2015

1 Kasım seçi­mi sonu­cu­na kıvırt­ma”dan bak­mak gerekir…

5 ay önce aldı­ğı sonuç­la ikti­dar”ı kay­be­den AKP, 1 Kasım’da rekor kıra­rak tek başı­na, iş başı­na” yaptı…

Ben bunun tek başı­na”sını sor­gu­la­ma hak­kı­nı ken­dim­de gör­mü­yo­rum. Ben bunun nasıl bir iş başı­na”sını bek­le­yip gör­mek istiyorum.

Seçim sonu­cu CHP, MHP, HDP ve hat­ta AKP’ye önem­li ders­ler verdi…

Neden mi?

7 Haziran’da azın­lık”a düşür­dü­ğü AKP’yi bu halk, neden zir­ve”ye taşı­dı?..

Bunun ben­ce tek bir yanı­tı var: AKP dışın­da­ki par­ti­ler­de ışık” görememesi…

Şim­di, AKP’nin 1 Kasım’dan son­ra­ki icra­at­la­rı mer­cek altı­na yatırılacak…

Bu halk, eğer ülke­yi istik­rar” uğru­na, kamp­laş­tı­rır, ayrış­tı­rır, öte­ki­leş­ti­rir­se, AKP’yi hemen olma­sa da, 2019’da saf dışı” bırakır…

Yok eğer, her­ke­se eşit mesa­fe­de durur, huku­ka müda­ha­le etme­den adil” dav­ra­nıl­ma­sı­nın önü­nü açar­sa, 2023 bile az gelir AKP’ye…

Bek­le­ye­lim, icra­at­la­rı izle­ye­lim, muha­le­fe­te de Allah akıl-fikir ver­sin” diyelim…

2016’nın ülke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze, tüm dün­ya­mı­za ve siz değer­li okur­la­rı­mı­za huzur­lu” bir yıl olma­sı dileklerimle…

İlgili Haberler

Leave a Comment