Obstetrikte Probiyotikler

 

Pro­bi­yo­tik­ler vücu­da yarar­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­dır. Aynı zaman­da doğal ilaç­tır. Mik­ro­bi­yal den­ge­yi etki­le­ye­bil­me­si için bak­te­ri­le­rin bağır­sa­ğa kadar can­lı ola­rak ulaş­ma­sı gere­kir. Buna göre Pro­bi­yo­tik bak­te­ri, asi­te, saf­ra­ya kar­şı direnç­li, zehir­siz ve en önem­li­si oksi­jen­siz ortam­da yaşa­ya­bi­len bir suş olma­lı­dır. Bu kri­ter­ler çer­çe­ve­sin­de bak­te­ri tür­le­ri­nin sayı­la­rı kısıt­lan­mış­tır ve sade­ce bazı bak­te­ri grup­la­rı­nın suş­la­rı bu koşul­la­rı sağ­la­ya­bil­miş­tir. Bun­lar; Lac­to­ba­cil­lus, Strep­to­coc­cus ve Bifi­do­bac­te­ri­um tür­le­ri olma­sı­na rağ­men bazen diğer maya ve bak­te­ri tür­le­ri de kul­la­nı­la­bi­lir (Bacil­lus gibi). Bu üç cins­te birer lak­tik asit bak­te­ri­si­dir. Bar­sak­lar­da ve bir­çok fer­men­te süt ürü­nün­de doğal ola­rak bulunur.
Pro­bi­yo­tik­le­rin etki­si üç nok­ta­da değerlendirilebilir:
1.     İmm­ün modü­las­yon üze­ri­ne etkileri,
2.    Diğer mik­ro­or­ga­niz­ma­la­ra direkt etki,
3.     Mik­ro­bi­yal ürün­ler­le tok­sin­le­rin inak­ti­vas­yo­nu ve bar­sak­ta­ki besin ürün­le­ri­nin detoksifikasyonu,

Pro­bi­yo­tik­le­rin kul­la­nım alan­la­rı­nı ise şöy­le sıralayabiliriz:

 • İmm­ün sis­te­min güçlendirilmesi,
 • İnt­est­in­al pato­jen­le­ri inhi­be eden anti­mik­ro­bi­yal etki,
 • Kons­ti­pas­yo­nun azaltılması,
 • İnf­ant ve seya­hat eden­ler­de diare­nin tedavisi,
 • Koles­te­ro­lün düşürülmesi,
 • Diabe­tin Kontrolü,
 • Oste­opo­ro­zun önlenmesi,
 • Enfek­si­yon­lar­dan korun­ma (kadın geni­tal yolları),
 • GEBE­LİK,

 

Pro­bi­yo­tik­ler ve Üro­ge­ni­tal Enfeksiyonlar
Kadın­lar­da­ki üri­ner ve vagi­nal enfek­si­yon­la­rın bir­ço­ğu­nun kay­na­ğı anal yoldur.
Sağ­lık­lı bir vagi­na, lak­to­ba­sil­le­rin yük­sek popü­las­yo­nu ve pH’nin 5’in altın­da tutul­ma­sı ile sağ­la­nır. Oral yol­la alı­na­cak pro­bi­yo­tik­ler, vagi­nal yolun lak­to­ba­sil­ler­le yeni­den kolo­ni­zas­yo­nu­nu sağ­la­ya­rak, has­ta­lık­tan korun­ma­da pri­mer bir yol oynamaktadırlar.
Kadın­lar­da vagi­nal veya üri­ner sis­tem enfek­si­yon­la­rı­nın kont­ro­lün­de, oral veya vagi­nal yol­dan veri­len pro­bi­yo­tik pre­pa­rat­la­rın enfek­si­yon­lar­dan korun­ma­da önem­li bir yol oyna­dı­ğı görülmektedir.
Pro­bi­yo­tik lak­to­ba­sil­ler üro­ge­ni­tal sistemi;

 • İmm­ün modülasyon
 • Pato­je­nin uzaklaştırılması
 • Pato­jen pro­li­fe­ras­yo­nu için daha uygun bir zemi­nin oluşturulması
 • Virü­lans fak­tör­le­ri ile etkiler.

Pro­bi­yo­tik­ler ve Vagina
1892’de Dr. Albert Doder­le­in, vagi­nal flo­ra­da­ki bak­te­ri­le­ri keş­fet­ti. Doder­le­in flo­ra, aslın­da Lak­to­ba­sil pro­bi­yo­tik tür­le­rin­den oluş­mak­ta­dır. İns­an vagi­na­sın­da, bar­sak­lar hariç en faz­la bak­te­ri kon­sant­ras­yo­nu var­dır. Vagi­nal bak­te­ri­le­rin den­ge­li kon­sant­ras­yo­nu, doğal sağ­lık­lı flo­ra­yı sağ­la­mak­ta­dır. Pro­bi­yo­tik­ler UGI önler ve sağ­lık­lı eko­sis­tem sağ­lar­lar. Lak­to­ba­sil­ler, vagi­nal flo­ra­da­ki en önem­li pro­bi­yo­tik bak­te­ri­ler­dir. Vagi­na­da­ki pro­bi­yo­tik­le­ri etki­si mul­ti­fak­tör­yel­dir ama lak­tik asid, bak­te­ri­osin ve hid­ro­jen perok­sid üre­ti­mi, en önem­li anti-pato­je­nik akti­vi­te­le­rin­den sorum­lu­dur. İmm­ün­ite modü­las­yo­nu, baş­ka önem­li bir meka­niz­ma­dır. BV’de, sağ­lık­lı vagi­na­la­ra kıyas­la IL‑1 ve IL‑8 düzey­le­ri artmıştır.
Çok­lu zin­cir pro­bi­yo­tik­ler, Tek zin­cir pro­bi­yo­tik­ler­den neden daha iyidir?

 • Pre­do­mi­nan doğal pro­bi­yo­tik­ler kişi­ler ara­sın­da fark­lı­lık gösterir.
 • Deği­şik pro­bi­yo­tik tür­le­ri ara­sın­da­ki siner­jis­tik etki­ler, pato­jen üre­ti­mi­ni önle­yecek deği­şik anti­mik­ro­bi­yal mad­de­le­rin üre­ti­mi­ni sağlar.
 • Her zin­cir, immün sis­tem sti­mü­las­yo­nu­na yol açan spe­si­fik enzi­ma­tik akti­vi­te­yi indükler.
 • Yayın­lar­da çok­lu zin­cir komp­leks­le­rin tek zin­cir ürün­le­re kıyas­la daha etki­li bulunmuştur.

Gebe­lik­te Pro­bi­yo­tik­le­rin Rolü
Gebe­lik sıra­sın­da iyi bes­len­me, sağ­lık­lı bebek sahi­bi olma şan­sı­nı artı­rır ve yaşa­mın ile­ri yıl­la­rın­da diya­bet ve kalp has­ta­lı­ğı gibi sıkın­tı­la­rın görül­me ola­sı­lı­ğı­nı azaltır.
Bak­te­ri­yel vagi­no­sis, vagi­na­da­ki lak­to­ba­sil­le­rin inf­la­mas­yon oluş­tu­ran pato­jen­ler­le yer değiş­tir­me­si sonu­cu olu­şur ve erken doğum ris­kin­de artı­şa neden olur. Gün­lük, lak­to­ba­sil içe­ren pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı, vagi­nal flo­ra­da nor­mal lak­to­ba­sil geli­şi­mi­ni sağ­lar ve bak­te­ri­yel vagi­no­si­si önler.
Bak­te­ri­yel vagi­no­sis, vagi­na­da­ki lak­to­ba­sil­le­rin inf­la­mas­yon oluş­tu­ran pato­jen­ler­le yer değiş­tir­me­si sonu­cu olu­şur ve erken doğum ris­kin­de artı­şa neden olur. Lak­to­ba­sil­ler aynı zaman­da grup B Streptokok’un vagi­nal kolo­ni­zas­yo­nu­nu önle­mek­te­dir. Bu da yeni­do­ğan döne­min­de cid­di has­ta­lı­ğa neden ola­cak bu mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rı önleyecektir.
Pro­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın bir baş­ka yara­rı aller­jik reak­si­yon­la­rın (ato­pik der­ma­tit) % 50 civa­rın­da önlenmesidir.
Lak­to­ba­sil kul­la­nı­mı, HIV enfek­si­yo­nu ris­ki­ni azaltmaktadır.
Yıl­da 23000 (%7), erken doğum olmak­ta­dır. Bunun yak­la­şık 2000 bebek, bak­te­ri­yel vagi­no­si­se bağlıdır.
Bak­te­ri­yel vagi­no­sis üre­me çağın­da­ki kadın­lar­da anor­mal vagi­nal akın­tı­nın en sık nedenidir.
Vagi­ni­ti olan kadın­lar­da %3050, BV mev­cut­tur. BV’de vage­nin nor­mal flo­ra­sı olan lak­to­ba­sil yeri­ne (Mobi­lin­cus, Bac­te­ro­ides, Gard­ne­rel­la vagi­na­lis ve Mycop­las­ma homi­nis) yer almaktadır.

Gebe­lik­te Bak­te­ri­yel Vaginosis
BV ile iliş­ki­li bir çok durum var­dır. BV gebe kadın­lar­da %1523 ora­nın­da bulun­mak­ta­dır ve bun­la­rın yarı­sı asemp­to­ma­tik­tir. BV olan kadın­lar, pre­term doğum, düşük doğum ağır­lı­ğı, erken memb­ran rüp­tü­rü, kor­yo­am­ni­onit, post­par­tum ve post­sec­tio endo­met­rit ris­ki ile kar­şı karşıyadır.
Spon­tan erken doğum ris­ki BV var­lı­ğın­da rela­tif risk 1.54 arasındadır.

BV de Erken Doğum Nasıl Başlamaktadır?
Amni­otik hüc­re­ler­de pros­tag­lan­din sen­te­zi ger­çek­le­şi­yor. Ekst­rap­la­sen­tal memb­ran­la­ra invaz­yon­la PG sen­te­zi mey­da­na geli­yor. Mater­nal inf­la­ma­tu­ar hüc­re mig­ras­yo­nu ile İnt­erl­ök­in 16,TNF, amni­otik sıvı­da artı­yor ve doğu­ma neden olabiliyor.
Mik­ro­or­ga­niz­ma­lar pro­te­az ve kol­la­je­naz üre­ti­yor, kor­yo­am­ni­otik memb­ran­lar­da güç ve elas­ti­si­te azal­ma­sı­na neden ola­bi­li­yor. Vagi­nal fib­ro­nek­tin var­lı­ğı, 49 kat art­mış erken doğum ve EMR ris­ki ile bir­lik­te­dir. BV olan kadın­lar­da fib­ro­nek­tin ora­nı olma­yan­la­rın 2 katı bulunmuştur.
ABD’de yıl­da 80 bin BV görül­mek­te­dir. BV önle­nir­se yıl­da :80 bin erken doğum, 4 bin peri­na­tal ölüm, 4 bin nöro­lo­jik ano­ma­li­li fetus doğu­mu önlenebilir.

Pro­bi­yo­tik Bak­te­ri­ler ve Bak­te­ri­yel Vaginozis
Lak­to­ba­sil­ler, vagi­nal enfek­si­yon­dan korun­ma­da asi­dik ortam oluş­tur­ma ve hid­ro­jen perok­sit gibi meta­bo­lit­le­rin mik­ro­or­ga­niz­ma üre­me­si­ni engel­le­me­siy­le etki gösterir.
Pro­bi­yo­tik­ler içer­dik­le­ri lak­to­ba­sil saye­sin­de BV’i önle­ye­rek erken doğum eyle­mi­nin ora­nı­nı azalt­mak­ta­dır. Pro­bi­yo­tik­le­rin her 3 tri­mes­ter­de kul­la­nı­mı güvenlidir.

Gebe­lik­te Aero­bik Vaginit
Aero­bik vagi­ni­ti (AV), vagi­nal bak­te­ri­yel flo­ra­da BV’den fark­lı­dır. Lokal inf­la­ma­tu­ar reak­si­yon ve immün yanıt artmıştır.(IL‑1,6 ve 8 art­mış­tır) AV, pre­term doğum ris­kin­de artı­şa neden olur.
Teda­vi­sin­de kon­sen­sus yok­tur. Lokal anti­bi­yo­tik­ler, dezen­fek­tan­lar, pro­bi­yo­tik­ler ve immün modü­la­tör­ler önerilmektedir.
Lak­to­ba­sil, Bifi­do­bak­te­ri­um ve Sacc­ha­romy­ce­s­’in gebe­lik­te kul­la­nı­mı­nın güven­li olup olma­dı­ğı­nı araş­tı­rıl­mış­tır. Pro­bi­yo­tik gru­bun­da, sezar­yen sec­tio ora­nı, doğum ağır­lı­ğı, gebe­lik haf­ta­sı için fark görü­le­me­miş­tir ve hiç mal­for­mas­yon sap­tan­ma­mış­tır. Gebe­li­ğin geç dönem­le­rin­de ve erken yeni­do­ğan döne­min­de, Lak­to­ba­sil ve bifi­do­bak­te­ri­nin diet des­te­ği ola­rak veril­me­si iyi tole­re edil­miş­tir ve olum­suz etki görülmemiştir.
IVF uygu­la­ma­la­rın­da başa­rı ora­nı­nı artır­mak ve gebe­lik sonuç­la­rı­nı olum­lu etki­le­mek için IVF sik­lus­lu has­ta­lar­da anor­mal vagi­nal mik­rof­lo­ra kont­ro­lü ama­cıy­la lak­to­ba­sil ile pro­bi­yo­tik teda­vi denenmektedir.
Pro­bi­yo­tik­ler, can­lı mik­ro­or­ga­niz­ma­lar­dır. Pato­jen­le­ri öldü­rüp, immün ceva­bı modü­las­yo­nu ile erken tra­vay ve doğu­mun önlen­me­sin­de yarar­la­rı gös­te­ril­miş­tir. Pro­bi­yo­tik­le­ri etki­si multifaktöryeldir.
Lak­tik asid, bak­te­ri­osin ve hid­ro­jen perok­sit üre­ti­mi önem­li­dir ve immü­ni­te modü­las­yo­nu bir baş­ka etki meka­niz­ma­sı­dır. Lak­to­ba­si­lin oral veya vagi­nal kul­la­nı­mı, uro­ge­ni­tal enfek­si­yon­la­rı önle­me­de ve teda­vi­de etki­li bulunmuştur.
CDC ve UK Drug and The­ra­pe­utics Bul­le­tin, yük­sek risk­li gebe­lik­ler­de bak­te­ri­yel vagi­no­sis için tara­ma ve teda­vi yapıl­ma­sı­nı öner­mek­te­dir. Anti­mik­ro­bi­al teda­vi olduk­ça etki­li­dir ama ilaç diren­ci önem­li bir sorun­dur. Ayrı­ca ilaç­la­rın koru­yu­cu vagi­nal flo­ra­yı bozu­cu etki­le­ri var­dır. Anti­bi­yo­tik­ler, çar­pın­tı, flush, kus­ma, diya­re, karın ağrı­sı, baş ağrı­sı ve baş dön­me­si gibi yan etki­le­ri var­dır. Gebe­lik sıra­sın­da nor­mal vagen flo­ra­sı­nı ve asi­di­te­si­ni yeni­den oluş­tu­ran sis­te­mik etki­le­ri olma­yan bir teda­vi seçi­mi avan­taj­lı olabilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment