Obezite cerrahından huzur’un heykeli

Prof. Dr. Halil Coşkun

Türkiye’de 2 bin­den faz­la obe­zi­te has­ta­sı­nı ame­li­yat ede­rek yeni­den hey­kel gibi bir vücu­da sahip olma­sı­nı sağ­la­yan ünlü Obe­zi­te ve Meta­bo­lik Cer­rah Prof. Dr. Halil Coş­kun, aynı zaman­da bir hey­kelt­raş. Haf­ta­da yarım gün hey­kelt­raş hoca­sıy­la çalı­şan Prof. Dr. Halil Coş­kun, Ama­tör­ce ilgi­le­ni­yo­rum” dese de ilk ese­ri­ni ver­di bile. Coşkun’un Sere­nity (Huzur) isim­li Mev­la­na  figü­rü Zor­lu Cen­ter Eataly’de ser­gi­len­me­ye baş­la­dı. 50×40×40 san­ti­met­re boyut­la­rın­da­ki hey­kel, bronz ve bronz tül kul­la­nı­la­rak yapıl­dı. Atöl­ye  FG tara­fın­dan düzen­le­nen kar­ma ser­gi 15 Aralık’a kadar gezilebilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment