Nutricia medikal beslenme yönetim kuruluna üç atama

Cenk Kurt

Nut­ri­cia Medi­kal Beslenme’de Eylül 2016 iti­ba­riy­le üç önem­li ata­ma ger­çek­leş­ti. Nut­ri­cia Medi­kal Bes­len­me Tür­ki­ye HUB Stra­te­jik İşb­irl­iği Direk­tö­rü göre­vi­ne 2011 yılın­dan bu yana Nut­ri­cia bün­ye­sin­de çalı­şan Cenk Kurt atan­dı. 2011 yılın­da Kıdem­li Ürün Müdü­rü ola­rak Nut­ri­cia Medi­kal Bes­len­me aile­si­ne katı­lan Cenk Kurt, 2013 yılın­dan bu yana Eriş­kin Kate­go­ri­sin­den Sorum­lu Pazar­la­ma Müdü­rü göre­vi­ni yürütmekteydi.

 

 

 

 

Meh­met Sepetoğlu

Pedi­at­ri Kate­go­ri İş Biri­mi Direk­tö­rü göre­vi­ne 2012 yılın­dan bu yana Nut­ri­cia Medi­kal Bes­len­me bün­ye­sin­de çalı­şan Meh­met Sepe­toğ­lu atan­dı. Meh­met Sepe­toğ­lu Nut­ri­cia Medi­kal Beslenme’ye Kıdem­li Ürün Müdü­rü ola­rak 2012 yılın­da katıl­dı. 20132014 yıl­la­rı ara­sın­da Pedi­at­ri Kate­go­ri Pazar­la­ma Müdü­rü, 20152016 yıl­la­rı ara­sın­da Pedi­at­ri ve Kar­ma Böl­ge­ler­den Sorum­lu Ulu­sal Satış Müdü­rü görev­le­ri­ni üstlendi.

 

 

 

 

Fatih Yedi­kar­deş

Eriş­kin Kate­go­ri İş Biri­mi Direk­tö­rü göre­vi­ne Fatih Yedi­kar­deş atan­dı. 1998 İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İng­il­izce İşl­etme bölü­mün­den mezun olan Fatih Yedi­kar­deş, kari­ye­ri­ne 1999 yılın­da ilaç endüs­ti­ri­si­ne adım ata­rak önde gelen fir­ma­lar­da görev aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment