Novo Nordisk’e yeni direktör

Aysun Hatipoğlu
Aysun Hati­poğ­lu

AĞUS­TOS 2016

Novo Nor­disk Tür­ki­ye Pazar Eri­şim ve Res­mi İlişk­il­er Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Aysun Hati­poğ­lu atan­dı. Orta­do­ğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si Eko­no­mi Bölümü’nden mezun olan Aysun Hati­poğ­lu, yeni göre­vin­de Novo Nor­disk Tür­ki­ye Yöne­tim Kuru­lu üye­si ola­rak pazar eri­şim, res­mi iliş­ki­ler ve kurum­sal ile­ti­şim faali­yet­le­ri­ne lider­lik edecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment