Novo Nordisk ve Roche’tan Diyabet Eğitimi

KAN şeke­ri ölçüm cihaz­la­rı ala­nın­da faali­yet gös­te­ren Roc­he Diya­bet Ürün­le­ri ile insü­lin ala­nın­da hiz­met veren Novo Nor­disk, insü­lin teda­vi­si­ne yeni baş­la­ya­cak has­ta­la­ra yöne­lik ortak bir eği­tim hiz­me­ti sunacak.
Bu hiz­met kap­sa­mın­da diya­be­tin takip ve teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan Roche’a ait Accu-Chek kan şeke­ri ölçüm ciha­zı­nın doğ­ru ve etkin kul­la­nıl­ma­sı için gerek­li eği­tim ile Novo Nor­disk insü­lin enjek­si­yon kalem­le­ri­nin eği­ti­mi has­ta­ne­ler­de ve diğer ilgi­li sağ­lık kuru­luş­la­rın­da ortak eğit­men­ler ara­cı­lı­ğıy­la gerçekleştirilecek.
Sağ­la­nan ortak eği­tim hiz­me­ti ile diya­bet teda­vi­si yapan hekim­ler de has­ta­la­rı için, kli­nik­le­ri­ni ziya­ret eden Has­ta Eği­tim Uzma­nın­dan Novo Nor­disk insü­lin enjek­si­yon kalem eği­ti­mi ve Accu-Chek cihaz eği­ti­mi­ni ver­me­si talep edebilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment