Novo Nordisk Türkiye’den global yönetime kadın yönetici rüzgârı sürüyor

Son yıl­lar­da bir­çok yöne­ti­ci­si­ni glo­bal yöne­tim kad­ro­la­rı­na ihraç eden Novo Nor­disk Tür­ki­ye eki­bi; yeni başa­rı öykü­le­ri yaz­ma­ya devam edi­yor. Novo Nor­disk Tür­ki­ye İK Direk­tö­rü Didem Özkan; Güney Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afri­ka (SEEMEA) Böl­ge­si Tica­ri Yet­kin­lik­ler Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne ter­fi etti

Didem Özkan

Önce­ki yıl­lar­da da bir­çok yöne­ti­ci­si­ni yurt dışın­da üst düzey yöne­ti­ci ola­rak gön­de­ren Tür­ki­ye eki­bi, mer­ke­zi Danimarka’da olan Novo Nordisk’in glo­bal yöne­ti­mi­ne kadın yöne­ti­ci­le­rin ardı ardı­na ter­fi etme­siy­le yeni başa­rı öykü­le­ri yazı­yor. Novo Nor­disk Türkiye’nin İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü Didem Özkan; Güney Doğu Avru­pa, Orta Doğu ve Afri­ka (SEEMEA) Böl­ge­si Tica­ri Yet­kin­lik­ler Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne atandı.

Didem Özkan; yeni göre­vin­de böl­ge­de tanı­tım yet­kin­lik­le­ri­nin geli­şi­min­den sorum­lu ola­cak. Orga­ni­zas­yo­nel Deği­şim Yönetimi’ni ve Ulus­la­ra­ra­sı Ope­ras­yon­lar­da­ki yeni nesil CRM sis­te­mi­nin daha verim­li kul­la­nıl­ma­sı için yeni yön­tem­ler geliş­tir­me­yi des­tek­le­yecek. Ayrı­ca satış eği­tim­le­ri, saha yöne­ti­ci­le­ri­nin geli­şi­mi, geli­şim mer­kez­le­ri, koç­luk ve eği­tim prog­ram­la­rı tasa­rı­mın­dan ve uygu­la­ma­sın­dan da sorum­lu olacak.

2011 yılın­da Busi­ness Area İns­an Kay­nak­la­rı Müdü­rü ola­rak Novo Nordisk’e katı­lan Didem Özkan, son 4 yıl­dır Novo Nor­disk Tür­ki­ye İK Direk­tö­rü ola­rak görev yapıyordu.

Novo Nor­disk Hak­kın­da:

Novo Nor­disk 1923’te kuru­lan ve mer­ke­zi Danimarka’da bulu­nan önde gelen bir glo­bal sağ­lık şir­ke­ti­dir. Ama­cı­mız diya­be­tin yanı sıra, obe­zi­te ile nadir kan ve endok­rin bozuk­luk­la­rı gibi baş­ka cid­di kro­nik has­ta­lık­la­rın üste­sin­den gelecek deği­şim­le­ri ger­çek­leş­tir­mek­tir. Bu amaç­la bilim­sel atı­lım­la­ra öncü­lük edi­yor, ilaç­la­rı­mı­za eri­şi­mi art­tı­rı­yor ve önce has­ta­lı­ğı önle­mek, niha­ye­tin­de de tümüy­le teda­vi etmek için çalı­şı­yo­ruz. Novo Nor­disk 80 ülke­de­ki yak­la­şık 43,100 çalı­şa­nıy­la bir­lik­te, ürün­le­ri­ni 170 ülke­de paza­ra sunmaktadır.Ayrıntılı bil­gi için novonordisk.com, Face­bo­ok, Twit­ter, Lin­ke­dIn, YouTu­besay­fa­la­rı­mı­zı ziya­ret edin.

İlgili Haberler