Novartis’ten Verimli Toplantı Haftası

NOVAR­TİS, verim­li top­lan­tı­la­rın gün için­de­ki mesai süre­si­nin doğ­ru yöne­til­me­si­ne olan kat­kı­sı­na dik­kat çek­mek ama­cıy­la düzen­le­di­ği Verim­li Top­lan­tı Haf­ta­sı” 30 Nisan – 4 Mayıs tarih­le­ri ara­sın­da kut­lan­dı. Novartis’in Kava­cık mer­kez ofi­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len Verim­li Top­lan­tı Haf­ta­sı” boyun­ca çalı­şan­la­rın dik­ka­ti­ni çekecek nok­ta­la­ra verim­li top­lan­tı­nın öne­miy­le ilgi­li mesaj­lar içe­ren gör­sel­ler yer­leş­ti­ril­di. Verim­li top­lan­tı, verim­li mesai” slo­ga­nıy­la oluş­tu­ru­lan gör­sel­ler­de Bayan Müş­kül” ve Bay Meş­gul” isim­li iki karak­te­rin mace­ra­la­rı yer aldı. Sürek­li top­lan­tı yap­mak iste­yen ve top­lan­tı­la­rı uza­ta­rak çalış­ma arka­daş­la­rı­nı zor durum­da bıra­kan Bay Meş­gul ve onun­la baş etme­ye çalı­şan Bayan Müşkül’ün mace­ra­la­rı tüm haf­ta boyun­ca devam etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment