Novartis’te önemli atama

Arzum___stun
Arzum Üstün

OCAK 2016

Kurum­sal ile­ti­şim, sos­yal med­ya ve has­ta iliş­ki­le­ri depart­man­la­rı­nı yeni­den yapı­lan­dı­ra­rak Ülke İlet­iş­im ve Has­ta İlişk­il­eri Direk­tör­lü­ğü altın­da bir­leş­ti­ren Novar­tis, bu göre­ve Arzum Üstün’ü getir­di. Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Siya­set Bili­mi ve Ulus­la­ra­ra­sı İlişk­il­er Bölü­mü mezu­nu olan Arzum Üstün, kari­ye­ri­ne 1993 yılın­da Vak­ko Halk­la İlişk­il­er Departmanı’nda baş­la­dı. 20072014 yıl­la­rı ara­sın­da ise Roche’da Kurum­sal İlet­iş­im Müdü­rü ola­rak görev yaptı.

İlgili Haberler

Leave a Comment