Novartis’in Yaşam İçin SMS” Projesine Ödül

NOVARTİS’in sıt­ma ile müca­de­le ama­cıy­la yürüt­tü­ğü Yaşam İçin SMS” (SMS For Life) pro­je­si, kurum­sal sos­yal sorum­lu­luk der­gi­si Ethi­cal Cor­po­ra­ti­on tara­fın­dan En İyi Kurum­sal Ortak­lık” ödü­lü­ne layık görül­dü. Jüri­nin pro­je­le­ri hem ölçü­le­bi­lir sonuç­la­rı, hem de ait oldu­ğu kate­go­ri­de­ki en yeni­lik­çi yak­la­şım olma­sı kri­ter­le­ri­ne daya­na­rak yap­tı­ğı değer­len­dir­me­de, Yaşam İçin SMS pro­je­si” ila­ca eri­şi­me yöne­lik olduk­ça etki­li bir sis­tem ola­rak değer­len­di­ril­di. Pro­je Tanzanya’da yürü­tü­len 21 haf­ta­lık pilot çalış­ma­nın kamu sağ­lık tesis­le­rin­de sıt­ma ila­cı stok eksik­lik­le­ri­ni %26’dan %1’e düşürdü.

İlgili Haberler

Leave a Comment