Novartis Türkiye Ülke Başkanı: Güldem Berkman

Üst Üste Yaşa­nan Kriz­ler, İlaç Endüst­ri­si­nin Sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ğini Ris­ke Atıyor”

- Novartis’in Türk ilaç paza­rın­da­ki pro­fi­li­ni kısa­ca ala­bi­lir miyim?
Genel merke­zi­miz İsv­içre Basel’de bulu­nu­yor. Novar­tis Gru­bu şir­ket­le­rin­de yak­la­şık 119.000 kişi çalış­mak­ta ve şir­ke­ti­miz 140’tan faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te. Sağ­lık ala­nın­da­ki yeni tek­no­lo­ji­le­re sürek­li yatı­rım yapan fir­ma­mı­zın yıl­lık ciro­su­nun %20’ye yakın bir bölü­mü­nü araş­tır­ma geliş­tir­me yatı­rım­la­rı­mız oluş­tu­ru­yor. Bu açı­dan sağ­lık ala­nın­da dün­ya­nın en büyük Ar-Ge yatı­rı­mı yapan kuru­luş­la­rın­dan biri­si­yiz. Novar­tis ola­rak, 1956 yılın­dan bu yana Türkiye’de yatı­rım­la­rı­mı­zı art­tı­ra­rak sür­dü­rü­yo­ruz. Yak­la­şık 2.300 çalı­şa­nı­mız ile üre­tim, pazar­la­ma, ilaç Ar-Ge’si alan­la­rın­da faali­yet­le­ri­mi­zi yürüt­mek­te­yiz. Türkiye’de biri ham­mad­de olmak üze­re 4 üre­tim tesi­si­miz bulu­nu­yor. Aynı zaman­da, ülke­miz­de ulus­la­ra­ra­sı yatı­rım­cı­lar tara­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len ilaç Ar-Ge’sinin yak­la­şık %25’ini tek başı­mı­za gerçekleştiriyoruz.
Ara­la­rın­da İsviçre’nin de bulun­du­ğu 90’dan faz­la ülke­ye Türkiye’den ilaç ihra­ca­tı yapı­yo­ruz. Bu yıl dün­ya­da Ciba ile baş­la­yan 150 yıl­lık ino­vas­yon geç­mi­şi­mi­zi ve Novartis’in 15. yılı­nı kutluyoruz.

- Novar­tis Türkiye’nin glo­bal Novar­tis için­de­ki yeri ve rolü nedir? Değer­len­di­rir misiniz?
Dün­ya­da ilaç sek­tö­rü yatı­rım­la­rı­nın, ara­la­rın­da Türkiye’nin de bulun­du­ğu ilaç sek­tö­rün­de geli­şen ülke­le­re kay­dı­ğı­nı görü­yo­ruz. Yatı­rım­la­rın kay­ma­sın­da bu ülke­le­rin böl­ge­sel üstün­lük­le­ri, alt­ya­pı­la­rının geliş­kin­li­ği, mali­yet avan­taj­la­rı, insan kay­nak­la­rı­nın yeter­li olma­sı gibi unsur­lar rol oynu­yor. Tür­ki­ye, ilaç endüst­ri­si açı­sın­dan dün­ya­nın en büyük 16, Avrupa’nın ise 6. büyük lokas­yo­nu konu­mun­da. Ülke­mi­zin iki hane­li büyü­me rakam­la­rı ise gele­ce­ğe dönük yatı­rım­lar açı­sın­dan sahip oldu­ğu­muz yük­sek potan­si­ye­li gösteriyor.

Bu çer­çe­ve­de Türkiye’nin Novar­tis için önem­li yatı­rım nok­ta­la­rın­dan biri oldu­ğu­nu belirt­mek iste­rim. Novar­tis ola­rak eko­no­mi­mi­ze büyük kat­kı sağ­la­yan şir­ket­ler­den biri­yiz. Gerek­li ortam sağ­lan­dı­ğı, mev­cut yatı­rım orta­mı ise sür­dü­rü­le­bi­lir ve öngö­rü­le­bi­lir poli­ti­ka­lar­la des­tek­len­di­ği tak­tir­de yatı­rım­la­rı­mı­zın daha da art­ma­ma­sı için hiç bir engel yok. Bu amaç­la da tüm pay­daş­la­rı­mız­la yakın ve sürek­li ile­ti­şim halin­de ülke­mi­zin ilaç yatı­rım­la­rı­nı daha faz­la çeke­bil­me­si için gerek­li zemi­ni oluş­tur­ma­ya yöne­lik çaba­la­rı­mı­zı sürdürmekteyiz.

İlgili Haberler

Leave a Comment