Novartis Pazara Erişim & Dış İlişkiler Direktörlüğü görevine Dr. Fatih Sarıöz atandı

Fatih Sarıöz
Fatih Sarı­öz

MART 2016

İlaç sek­tö­rün­de önem­li görev­ler­de bulu­nan Fatih Sarı­öz, Novar­tis Paza­ra Eri­şim & Dış İlişk­il­er Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. Sarı­öz, 19982007 tarih­le­ri ara­sın­da Pfi­zer fir­ma­sın­da Medi­kal Müdür ve Sağ­lık Eko­no­mi­si Müdü­rü ola­rak çalış­tı. 2007 yılın­da Johnson&Johnson fir­ma­sı­na geçen Sarı­öz bura­da sıra­sıy­la Sağ­lık Eko­no­mi­si & Paza­ra Eri­şim Müdü­rü, Kamu İlişk­il­eri Müdü­rü ve Kurum­sal İlişk­il­er Direk­tö­rü görev­le­rin­de bulundu.

İlgili Haberler

Leave a Comment