Novartis MSS Grubuna Sevilay Özdemir Atandı

UZUN yıl­lar ilaç sek­tö­rün­de çeşit­li görev­ler­de bulu­nan Sevi­lay Özde­mir Küçük­çif­çi, Novar­tis Tür­ki­ye Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi Has­ta­lık­la­rı alan­la­rın­dan sorum­lu Uzman­lık İlaçl­arı Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. Mart 2001 iti­ba­rıy­la Novartis’te çalış­ma­ya baş­la­yan Özde­mir, Novar­tis Tür­ki­ye Stra­te­jik Plan­la­ma, Genel İlaçl­ard­an Sorum­lu BPA, Nöro­lo­ji ve Kar­di­yo­lo­ji bölüm­le­rin­de ürün müdür­lü­ğü, pazar­la­ma müdür­lü­ğü ve satış müdür­lü­ğü görev­le­rin­de çalış­tı. Ocak 2012 tari­hin­de Novar­tis Nöro­lo­ji Takım Müdür­lü­ğü göre­vi­ne geçen Sevi­lay Özde­mir Küçük­çif­çi, 1 Tem­muz 2012 iti­ba­riy­le Mer­ke­zi Sinir Sis­te­mi Has­ta­lık­la­rı alan­la­rın­dan sorum­lu Uzman­lık İlaçl­arı Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne getirildi.

İlgili Haberler

Leave a Comment