Novartis Dünyanın En Beğenilen Şirketleri Arasında

NOVAR­TİS, ABD’li eko­no­mi der­gi­si Fortune’un her yıl yayın­la­dı­ğı ve dün­ya­nın önde gelen şir­ket­le­ri­nin bulun­du­ğu 2012’in En Beğe­ni­len Şir­ket­le­ri” sıra­la­ma­sın­da ilaç fir­ma­la­rı kate­go­ri­sin­de bu yıl da birin­ci seçil­di. Gıda, kim­ya, sağ­lık, koz­me­tik, finans, tek­no­lo­ji, inter­net ve oto­mo­tiv gibi 50 fark­lı sek­tör­den şir­ke­tin yer aldı­ğı sıra­la­ma­da, finan­sal güç, glo­bal reka­bet gücü, yöne­tim kali­te­si ve yeni­lik­çi­lik nite­lik­le­riy­le glo­bal sıra­la­ma­da birin­ci olan Novar­tis, sek­tör­ler ara­sı böl­ge lider­le­ri sıra­la­ma­sın­da da Avrupa’da onun­cu ve İsviçre’de dör­dün­cü sıra­da yer aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment