Novartis de, Esnek Çalışma Uygulamasını Başlattı

NOVAR­TİS ilaç fir­ma­sı, çalı­şan­la­rı­nın verim­li­li­ği­ni artır­mak ve iş – özel yaşam den­ge­si­ni des­tek­le­mek ama­cıy­la esnek çalış­ma uygu­la­ma­sı­nı baş­lat­tı. Şir­ket, çalı­şan­la­rın haf­ta­nın bir günü çalı­şa­ca­ğı mekâ­nı ken­di­si­nin belir­le­di­ği bu yeni uygu­la­ma saye­sin­de ofis dışın­dan çalış­ma” esnek­li­ği geti­ri­yor. Novar­tis esnek çalış­ma uygu­la­ma­sı 15 Şubat 2012 tari­hin­de uygu­la­ma­ya konuldu.
Deği­şen tek­no­lo­jik koşul­la­rın iş yapış şekil­le­ri­ni de etki­le­me­si sonu­cu orta­ya çıkan esnek çalıy­ma uygu­la­ma­sı çar­şam­ba gün­le­ri için geçer­li olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment