Nöropatik ağrıda eldeki ajanlar doğru seçilmeli

380013353AĞRI / MART 2016

Nöro­pa­tik ağrı teda­vi­si, doğ­ru tanı kon­duk­tan son­ra bile çok büyük zor­luk­lar içe­ri­yor. Bir­çok algo­rit­ma ve teda­vi stra­te­ji­si öne­ri­li­yor. Bu yön­de gele­ce­ğe yöne­lik ola­rak da çok sayı­da araş­tır­ma devam edi­yor. Bugün için kli­nis­yen­le­rin elin­de bulu­nan yön­tem ve ajan­la­rı, has­ta­lı­ğı doğ­ru tanım­la­ya­rak öne­ri­len algo­rit­ma­la­ra uygun ola­rak kul­lan­mak en doğ­ru yak­la­şım ola­rak kabul edi­li­yor. Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Ağrı Uzma­nı Prof. Dr. Ayşen Yücel, doğ­ru ilaç seçi­mi, doğ­ru doz ayar­lan­ma­sı ve yeter­li süre kul­la­nı­ma dik­kat çeke­rek, çok­lu ilaç kul­la­nı­mı­nı anlattı.

NÖRO­PA­TİK AĞRI TEDA­Vİ­S­İN­DE ÇOK­LU İLAÇ KULLANIMI

Teda­vi­ye baş­la­ma­dan aşa­ğı­da­ki fak­tör­ler değerlendirilmelidir:

Has­ta­lı­ğı tanımlamak

Aynı has­ta­lı­ğı olan­la­rı ben­zer şekil­de teda­vi etmek

Tek bir has­ta­lık­ta semp­tom­la­rın orta­ya çıkı­şın­da bir­den faz­la meka­niz­ma ola­bi­le­ce­ği­ni akıl­da tutmak

Has­ta­lık sey­ri sıra­sın­da deği­şik meka­niz­ma­la­rın dönem­sel ola­rak bas­kın karak­ter kaza­na­bi­le­ce­ği­ni unutmamak

Deği­şik has­ta­lık­la­rın aynı semp­tom­la­rı yapa­bi­le­ce­ği­ni akıl­da tutmak.

Genel ola­rak nöro­pa­tik ağrı tedavisini;

Far­ma­ko­lo­jik olma­yan non inva­ziv yöntemler

Far­ma­ko­lo­jik yöntemler

Giri­şim­sel (inva­ziv) yöntemler

Cer­ra­hi yöntemler

baş­lık­la­rı altın­da toplayabiliriz.

headlineNöro­pa­tik ağrı teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ilaç­lar hangileridir?

İlaç teda­vi­si bir­kaç ana baş­lık­ta toplanabilir:

Andi­dep­re­san­lar: Tri­sik­lik anti­dep­re­san­lar ve SNRI

Anti­kon­vül­zan­lar: Karbamazepin/okskarbazepin, gabapentin/pregabalin

Anti­arit­mik­ler: Lidokain

Opi­o­id­ler: Tra­ma­dol hid­rok­lo­rid, Fen­tanyl, oksikodon

Topi­kal ajan­lar: Kap­sa­isin, lido­ka­in krem

Diğer ajan­lar

Has­ta­lı­ğın duru­mu­na göre nons­pe­si­fik teda­vi­le­rin yapıl­dı­ğı nöro­pa­tik ağrı­da genel olarak;

Diya­be­tik nöro­pa­ti­de: Anti­kon­vül­zan­lar, antidepresanlar

Post­her­pe­tik nev­ral­ji­de: Anti­kon­vül­zan­lar, anti­dep­re­san­lar, kap­sa­isin, topi­kal lido­ka­in, opioidler

Tri­ge­mi­nal nev­ral­ji­de: Karbamazepin/okskarbazepin

Nöro­pa­tik kan­ser ağrı­sın­da: Anti­kon­vül­zan­lar, anti­dep­re­san­lar, opi­o­id­ler şek­lin­de bir sıra izlen­di­ği görülmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment