Nöroloji hastaları UCB’yi seçti

Dr. Falih Kocaman
Dr. Falih Kocaman

TEM­MUZ 2016

İng­ilt­ere mer­kez­li araş­tır­ma gru­bu Pati­ent­Vi­ew tara­fın­dan 257 nöro­lo­ji has­ta gru­bu­nun katı­lı­mıy­la yapı­lan İlaç Şir­ket­le­ri­nin Kurum­sal İtib­arı” rapo­ru­nun birin­ci­si, Bel­çi­ka köken­li biyo­tek­no­lo­ji fir­ma­sı olan UCB oldu. Sonuç­la­rın, has­ta­lar­la yapı­lan anket sonuç­la­rı­na göre belir­len­di­ği­ni anla­tan UCB Phar­ma Nöro­lo­ji İş Biri­mi Direk­tö­rü Dr. Falih Koca­man, UCB ola­rak ağır has­ta­lık­lar­la müca­de­le eden has­ta­la­ra yeni teda­vi­ler sun­ma­ya odak­la­nı­yor ve hayat­la­rın­da fark yarat­mak için çalı­şı­yo­ruz. Pati­ent­Vi­ew tara­fın­dan yüz­ler­ce has­ta­nın katı­lı­mıy­la ger­çek­leş­ti­ri­len bu araş­tır­ma­da birin­ci olma­mı­zı, emek­le­ri­mi­zin has­ta­la­rı­mı­za ulaş­tı­ğı­nı gös­ter­me­si açı­sın­dan çok önem­li bulu­yo­ruz” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment