Nöro check-up ile kafan rahat

Prof. Dr. Özenç Minareci
Prof. Dr. Özenç Minareci

CHECK-UP / NİS­AN 2016

Liv Hos­pi­tal Hastanesi’nde Nöro­rad­yo­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Özenç Minareci’nin giri­şi­miy­le nöro check-up uygu­la­ma­sı­na baş­lan­dı. Beyin tümör­le­ri, inme ve beyin kana­ma­la­rın­da erken teş­hi­sin hayat kur­tar­dı­ğı­na dik­kat çeken Prof. Dr. Mina­re­ci, özel­lik­le risk gru­bun­da­ki has­ta­la­rın düzen­li ola­rak beyin kont­rol­le­ri­ni yap­tır­ma­la­rı gerek­ti­ği­ni söylüyor. 

Nöro check-up han­gi beyin has­ta­lık­la­rı­na kar­şı koru­ma sağlıyor?

Has­ta­lar çoğun­luk­la bize cid­di sorun­la­rın orta­ya çık­tı­ğı ve bizim de çare­siz kal­dı­ğı­mız aşa­ma­lar­da geli­yor. Bun­la­rın başın­da da beyin tümör­le­ri, inme ve beyin kana­ma­la­rı geli­yor. Beyin tümö­rü­nün de her tümör gibi erken teş­his edil­me­si gere­ki­yor. Gecik­ti­ği zaman teda­vi gide­rek zor­la­şı­yor ya da teda­vi sonu­cun­da has­ta­da cid­di sakat­lık­lar kalı­yor. Oysa tümö­rü erken evre­dey­ken, henüz kötü bir karak­te­re ya da boyut­la­ra ulaş­ma­dan yaka­la­mak müm­kün­dür. Bu da ancak düzen­li kont­rol­ler­le başa­rı­la­bi­lir. Beyin, bir yerin­de mini­cik bir tümör oluş­tu­ğun­da ses verir sanı­lı­yor ancak bu doğ­ru değil. Has­ta, bazen tümör cid­di boyut­la­ra varın­ca­ya kadar, 45 san­tim hat­ta bazen daha da büyük hale gelin­ce­ye kadar nor­mal yaşa­mı­na devam ede­bi­li­yor. Hal­bu­ki 12 san­tim­ken yaka­lan­sa teda­vi­si çok daha kalı­cı, çok daha başa­rı­lı bir şekil­de yapı­la­bi­lecek. İşte bu check up ile önce­lik­le bu tümör­le­ri yaka­la­ma­yı planlıyoruz. 

ANEV­Rİ­ZM­AD­AN KORUN­MAK ASLIN­DA ÇOK KOLAY

Beyin kana­ma­la­rı kaza, kafa trav­ma­sı, yük­sek tan­si­yon sonu­cu ya da kul­la­nı­lan ilaç­la­ra bağ­lı ola­bi­li­yor. Bu kana­ma­la­rın çoğu insan­la­rı ani­den öldür­mü­yor. Has­ta böy­le bir kana­ma­dan son­ra da yaşa­mı­na bir şekil­de devam ede­bi­li­yor. Ama anev­riz­ma dedi­ği­miz damar­lar­da­ki balon­cuk­lar günün birin­de pat­la­dı­ğın­da olu­şan beyin kana­ma­sın­da, has­ta­la­rın beş­te biri o anda kay­be­di­li­yor. Bu çok cid­di bir oran­dır. Kalan has­ta­la­rın da yak­la­şık yarı­sı bir ay içe­ri­sin­de ya kay­be­dil­miş olu­yor ya da sakat kalı­yor. Dola­yı­sıy­la anev­riz­ma­ya bağ­lı beyin kana­ma­sı geçi­ren­le­rin en iyi ihti­mal­le üçte biri nor­mal yaşam­la­rı­na devam ede­bi­li­yor. Oysa balon­cu­ğu pat­la­ma­dan önce tes­pit ede­bi­lir­sek teda­vi­si çok kolay. 

İnme top­lum sağ­lı­ğın­da­ki en önem­li sorun­lar­dan biri­dir. Nasıl ki kalp dama­rı tıka­nın­ca kalp kri­zi geçi­ri­li­yor­sa beyin dama­rı tıka­nın­ca da beyin kri­zi tab­lo­suy­la kar­şı­la­şı­lı­yor. Bunu da önle­mek müm­kün. Beyin ve boyun damar­la­rın­da bir daral­ma var­sa dar­lı­ğı stent­ler­le açmak ya da ilaç teda­vi­si­ne baş­la­mak mümkün. 

Par­kin­son ve Alz­he­imer ris­ki araş­tı­rı­la­bi­li­yor mu?

O baş­ka bir konu. Bunu kla­sik bir check-up prog­ra­mı­na koy­mak müm­kün değil. Bu has­ta­lık­la­rı önce­den sap­ta­ma­ya yöne­lik kanıt­lan­mış bir tıb­bi bil­gi mev­cut değil. Biri­ne 10 yıl son­ra Alz­he­imer ola­cak­sın” diyemiyoruz.

mra tes

Nöro check-up nele­ri kapsıyor?

Has­ta­ya önce nöro­lo­jik bir muaye­ne yapı­yo­ruz. Has­ta­yı din­li­yo­ruz, muaye­ne edi­yo­ruz, ardın­dan MR ile görün­tü­le­me yapı­yo­ruz. 50 yaşın altın­da­ki baş­vu­ru­lar­da hem bir beyin MR’ı çeki­li­yor hem de beyin damar­la­rı­nı gös­te­ren bir MR anji­yo yapı­lı­yor. Has­ta­nın yaşı 50’nin üze­rin­dey­se damar sert­li­ği­ne bağ­lı boyun damar­la­rın­da daral­ma­lar olup olma­dı­ğı­nı gör­mek için onla­rı da inceliyoruz. 

Özel­lik­le kim­ler kont­rol altın­da olmalı?

Aile­sin­de beyin has­ta­sı olan, inme, beyin kana­ma­sı geçi­ren kim­se var­sa, şeker has­ta­sıy­sa mut­la­ka bakıl­ma­lı, kalp-damar has­ta­sıy­sa, tan­si­yo­nu yük­sek­se bakıl­ma­sın­da fay­da var. 20 yaşı­nın üze­rin­de anev­riz­ma ve tümör görül­me­ye baş­la­na­bi­li­yor. O yaş­tan iti­ba­ren beyin check up’ı yaptırılabilir. 

Prof. Dr. Özenç Mina­re­ci kimdir?

İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si İst­anb­ul Tıp Fakültesi’nden 1987 yılın­da mezun oldu. 1989 yılın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Rad­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalın­da uzman oldu. 1991 yılın­da doçent ünva­nı­na hak kazan­dı. 1994 yılın­da İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si Nöro­rad­yo­lo­ji Bilim Dalı Baş­ka­nı oldu. 1997 yılın­da pro­fe­sör ünva­nı­nı aldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment