Nöralterapi’de gündem kadın-erkek hastalıkları”

noralterapi-kongresiMAYIS 2016

İki yıl­da bir ger­çek­le­şen Nöral­te­ra­pi kong­re­le­ri­nin altın­cı­sı 25 Hazi­ran tarih­le­rin­de yapılacak.

Bu kong­re­de ağır­lık­lı ola­rak Kadın ve Erkek Has­ta­lık­la­rı ile Ağrı Teda­vi­si” konu­la­rı ele alı­na­cak ve yeni bilim­sel araş­tır­ma sonuç­la­rı sunulacak.

3 gün sürey­le yak­la­şık 40 sunum ve çeşit­li konu­lar­da works­hop çalış­ma­la­rı­nın yer ala­ca­ğı kong­re­nin bilim­sel dili Türk­çe ve İng­il­izce ola­cak. Kong­re, İstanbul’da Tita­nic Busi­ness Otel’de düzenlenecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment