NEVANAC Süspansiyon, Göz Damlası

ALCON Labo­ra­tu­var­la­rı, etken mad­de­si nepa­fe­nak olan ürü­nü tıp kul­la­nı­mı­na sundu.
NEVA­NAC kata­rakt cer­ra­hi­si ile iliş­ki­li pos­to­pe­ra­tif ağrı ve inf­la­mas­yo­nun önlen­me­si ve teda­vi edil­me­sin­de kul­la­nı­lır. Nons­te­ro­idal anti-İnfl­am­at­uv­ar bir ilaç olan NEVA­NAC nons­te­ro­idal anti­inf­la­ma­tu­var ve anal­je­zik bir ön ilaçtır.
Topi­kal okü­ler doz­la­ma­nın ardın­dan, etken mad­de nepa­fe­nak kor­ne­aya penet­re olur ve okü­ler doku hid­ro­laz­la­rı ile
non ste­ro­idal anti­inf­la­ma­tu­var bir ilaç olan amfenak’a çev­ri­lir. Amfe­nak; pros­tag­lan­din üre­ti­mi için gerek­li bir enzim olan pros­tag­lan­din H sentaz’ın (sik­lo­ok­si­je­naz) etki­si­ni inhi­be eder,

Geniş Bil­gi İçin: Alcon Labo­ra­tu­var­la­rı Tic. A.Ş., Tel: (0216)
425 68 70

İlgili Haberler

Leave a Comment