Nefroloji Okulu, 15’inci kez yapılıyor

nefroloj-kis-okulu-2016-posterMART 2016

Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği (TND) ve Akde­niz Üniversitesi’nin ortak­la­şa düzen­le­di­ği 15. Nef­ro­lo­ji Kış Oku­lu, 31 Mart – 3 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Bod­rum Hil­ton Otel’de gerçekleştirilecek.

2000 yılın­da mer­hum Prof. Dr. Cen­giz Utaş’ın önder­li­ğin­de baş­la­tı­lan Nef­ro­lo­ji Kış Oku­lu faali­yet­le­ri, kurum­sal­laş­mış eğit­sel çalış­ma­la­rı ara­sın­da çok özel bir yere sahip.

Bu akti­vi­te­nin temel hede­fi nef­ro­log olma­yan diya­liz hekim­le­ri­nin sürek­li eği­ti­mi­ne kat­kı­da bulun­mak. Bu prog­ram­da ağır­lık­lı ola­rak hemo­di­ya­liz ile ilgi­li temel konu­lar­la bir­lik­te gün­lük pra­tik­te sık kar­şı­la­şı­lan sorun­lar ve çözüm öne­ri­le­ri de ele alınıyor.

Böy­le­ce diya­liz hekim­le­ri­nin söz konu­su kli­nik sorun­lar­la başa çık­ma yete­nek­le­ri­nin geliş­ti­ril­me­si amaçlanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment