Neden agresif” bir toplum olduk?

Layout 1EDİ­T­ÖR / MAYIS 2015

2000 yılın­dan baş­la­ya­rak son yıl­lar­da sinir­li, agre­sif” bir top­lum olduk… Özel­lik­le son 10 yıl­da anti­dep­re­san” kul­la­nı­mı­mız yüz­de 160 arttı…

Bu duru­mun teme­li­ne ini­le­ce­ği­ne, ver ila­cı, sakin­leş­sin” demek­ten öte­ye gidil­me­di. Ülke­miz­de son yıl­lar­da gelir dağı­lı­mın­da­ki maka­sın açıl­ma­sı, bu has­ta­lı­ğın yoğun biçim­de gün ışı­ğı­na çık­ma­sı­na neden oldu!

Bir top­lum­da gelir dağı­lı­mı kat­man­la­rı ara­sın­da makas ne kadar açı­lır­sa, o dere­ce huzur­suz­luk”lar bariz görü­lür. Bir de buna siya­si” bakış açı­la­rın­da­ki kutup­laş­ma­la­rı ekler­se­niz, bam­te­li” iyi­ce gerilir.

Hal­kı sakin­leş­tir­mek için özel­lik­le ülke yöne­ti­ci­le­ri­nin, siya­si kad­ro­la­rın söy­lem­le­ri­ne çok ama, çok dik­kat etme­le­ri, daha bütün­leş­ti­ri­ci bir dil kul­lan­ma­la­rı gerekiyor!..

Nüfu­su 77 mil­yon olan ülke­miz­de, hal­kın nere­dey­se yüz­de 50’si anti­dep­re­san” kul­la­nı­yor­sa, vay halimize!..

Siz siz olun, agre­sif” hare­ket­ler­den anti­dep­re­san”sız uzak durun!..

Sağ­lık­lı, huzur­lu, mut­lu, anti­dep­re­san”sız gün­ler dilerim…

İlgili Haberler

Leave a Comment