Ne yapmalıyız?

Layout 1EDİ­T­ÖR / OCAK 2016

Bir yılı daha geri­de bıra­kır­ken, 2016’nın güzel ve verim­li geç­me­si için ne yapmalıyız?

Nega­tif düşün­mek­ten vazgeçmeliyiz…

Karam­sar düşün­ce­ler­den arınmalıyız…

Sakin olup, sinir­len­me­me­ye çalışmalıyız…

Sağ­lık­lı yaşa­mak için çok dik­kat­li olmalıyız…

Kötü fikir­le­re bey­ni­miz­de yer açmamalıyız…

Yar­dım­laş­ma­yı ölçü­müz el ver­di­ğin­ce yapmalıyız…

Kül­tür sanat etkin­lik­le­ri­ne önem ver­me­li­yiz, takip etmeliyiz…

Çok oku­ma­lı­yız, oku­duk­la­rı­mı­zı bey­ni­miz­de ana­liz etmeliyiz…

Kale­mi­mi­zi eli­miz­den düşürmemeliyiz…

Görül­me­si gere­ken yer­le­ri tüm düşün­ce­ler­den arı­na­rak görmeliyiz…

İns­anl­ar­ım­ıza önyar­gı”lı yak­laş­ma­ma­lı­yız…

Arka­daş­la­rı­mı­za, akra­ba­la­rı­mı­za, anne ve baba­mı­za, eşi­mi­ze, çocuk­la­rı­mı­za zaman ayırmalıyız…

Dos­tuk­la­rı ola­bil­di­ğin­ce iyi korumalıyız…

Mut­la­ka güzel ortam­lar­da açık hava gezin­ti­le­ri yapmalıyız…

Bun­la­rı, daha da uza­ta­bi­li­riz. Siz de bun­la­rı çoğal­ta­bi­lir­si­niz. Önem­li olan dün­ya­nın gel­di­ği bugün­kü nega­tif­lik­le­re rağ­men, iyi yaşa­mak için pozi­tif düşün­cey­le haya­tı­mı­zı ida­me ettirmeliyiz.

2016’nın arat­ma­yan bir yıl olma­sı dileklerimle…

İlgili Haberler

Leave a Comment