Ne kadar çok üniversite”, o kadar köfte” mi?

alican-gorus-logo.qxpTEM­MUZ 2015

Dev­le­tin teke­lin­de olan Temel Eği­tim”i irde­le­me­den, eleş­tir­me­den bir yana bıra­kır­sak, Üni­ver­si­te” adı altın­da, 2014 veri­le­ri­ne göre ülke­miz­de 109’u dev­let”, 71’i vakıf” (bu da tama­men kar amaç­lı) olmak üze­re 180, aka­de­mik kari­yer­li­le­rin söz­de eği­tim” ver­di­ği kuru­luş var!

Eğer yeter­li alt­ya­pın, öğre­tim görev­lin (asis­tan, yar­dım­cı doçent, doçent ve pro­fe­sör), araş­tır­ma­ya yöne­lik her tür­lü kay­nak ve mad­di ola­nak yok­sa, 180 değil, 1080 üni­ver­si­ten olsa ne yazar!..

Salt bu neden­le bile ülke­miz­de­ki üni­ver­si­te sayı­sı azal­tıl­mak zorunda…

Dev­let erka­nı­mı­zın özel­lik­le de Cum­hur­baş­ka­nı­mız”ın her yer­de dile getir­di­ği gibi Her şehi­re üni­ver­si­te yap­tık” söz­le­ri, laf ola beri gele­den baş­ka bir şey değildir!

Bu alan­da dün­ya­da­ki veri­le­re bakıl­dı­ğın­da, Bu iyi bir şey mi?”… Siya­si açı­dan göz boya­ma­cı­lık”ı dışa­rı­da bırak­tı­ğı­nız­da elbet­te­ki çok ama, çook yan­lış bir şey!

Neden mi? Çok basit ve man­tık­lı bir görüş: Ne kadar çok üni­ver­si­te olur­sa, ülke­nin eği­ti­me ayır­dı­ğı para da o kadar bölünür.

Siz­ce neden Har­vard Üni­ver­si­te­si hala dün­ya­nın en iyi­si olma­yı başa­rı­yor ve ora­ya kabul almak bile büyük bir başa­rı gibi gözü­kü­yor? Çün­kü, Harvard’a yak­la­şık 30 küsür mil­yar dolar her yıl para akı­yor. Bu para da oku­du­ğu­nuz maka­le­le­rin yazıl­ma­sı­nı ve en önem­li­si dün­ya­nın en iyi pro­fe­sör­le­ri­ni çek­me­ye yarı­yor. Ayrı­ca, şim­di bazı okur­lar sora­cak e kar­de­şim, Amerika’da da dün­ya kadar üni­ver­si­te var”. Hayır, Amerika’da dün­ya kadar yük­sek öğre­nim deni­len kolej” var. Ame­ri­ka üni­ver­si­te” ile kolej”i ayır­mış­tır. Genel­de, her eya­let­te, 34 tane üni­ver­si­te var, fakat bu üni­ver­si­te­le­rin de 56, bel­ki 10 tane ayrı kam­pü­sü var.

İşte size somut bir örnek… Uni­ver­sity of Wis­con­sin”in eya­let­ler­de­ki kampüsleri:

• Uni­ver­sity of Wisconsin–Madison (Wis­con­sin) *Bu ana kampüs.

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Eau Claire

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Gre­en Bay

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– La Crosse

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Milwaukee

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Oshkosh

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Parkside

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Platteville

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– River Falls

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Ste­vens Point

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Stout

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Superior

• Uni­ver­sity of Wis­con­sin– Whitewater

Bu Texas, South Caro­li­na, Ohio, North Caro­li­na, New York, Neb­ras­ka, Mis­so­uri, Minesota’da yak­la­şık aynı şekil­de. Geri­si­ni siz­ler de ince­le­ye­bi­lir­si­niz. İlk baş­ta, bir eya­let­te onlar­ca üni­ver­si­te oldu­ğu sanı­la­bi­lir, ancak hep­si aynı üni­ver­si­te­nin fark­lı nok­ta­lar­da­ki kam­püs­le­ri… Şu da unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, Türkiye’nin nüfu­su 75 mil­yon, Amerika’nın 319 mil­yon. GSMH’larını kar­şı­laş­tı­rın­ca göre­ce­ğiz ki, Ame­ri­ka, Türkiye’nin 10 katın­dan faz­la para­yı üni­ver­si­te­le­ri­ne aktarabiliyor.

Bu durum bile baş­lı başı­na yan­lış­lı­ğı orta­ya koyuyor!

Bu neden­le, her şehir­de üni­ver­si­te olma­sı eği­ti­min kali­te­si­ni düşü­rür. Bu durum tüm dün­ya­da oldu­ğu gibi Tür­ki­ye için de geçer­li­dir. Unut­ma­ya­lım ki, kim ne der­se desin, para yok­sa araş­tır­ma yok! Araş­tır­ma yap­ma­yan eği­tim kurum­la­rı­na üni­ver­si­te” demek­le üni­ver­si­te olmaz! Bana kalır­sa, Türkiye’de Saban­cı, Koç ve Özye­ğin gibi üni­ver­si­te­le­re kolej” deme­mek­le büyük hata yapı­lı­yor. Hat­ta, diğer şehir­ler­de, ülke­nin araş­tır­ma­cı çeke­bi­lecek kadar para yar­dı­mı yapa­ma­dı­ğı üni­ver­si­te­le­ri kolej” halin­de iş adam­la­rı­na sat­mak man­tık­lı ola­bi­lir. Türkiye’de mak­si­mum 10 tane dev­let üni­ver­si­te­si olur ise, bun­la­rın kam­püs­le­ri aynı ad altın­da büyü­tü­le­bi­lir ve tüm üni­ver­si­te­le­re büt­çe­den ayrı­lan para­lar bura­la­ra aktarılabilir.

İşte o zaman ne olur?

- Yurt­dı­şın­dan pro­fe­sör­ler getirilebilir.

- Zeki, çalış­kan ve gelecek vaad eden insan­lar Türkiye’de kalır.

- Daha iyi labo­ra­tu­var mal­ze­me­le­ri alınır.

- Emi­nim ki, daha çok alın­tı yapı­lan maka­le­ler üre­ti­lir. – Dok­to­ra öğren­ci­le­ri­ne daha cazip ortam­lar yaratılır,

- Son ola­rak da, üni­ver­si­te­nin dün­ya sıra­la­ma­sın­da­ki yeri yuka­rı­la­ra çıkar, bu artış da daha çok kali­fi­ye insan çeker.

İsm­ini ver­me­ye­ce­ğim çün­kü bunu söy­le­yen kişi ismiy­le anlat­ma­mı iste­me­di. Bir fizik­çi ile tanış­tım. Ken­di­si şu anda Amerika’da ve aylık 6 bin dolar maaş alı­yor. Ken­di­si­ne ayrı­ca, 8 mil­yon dolar­lık labo­ra­tu­var mal­ze­me­le­ri tah­sis edil­di araş­tır­ma yap­ma­sı için… Bu kişi Türkiye’de gerek­li kurum­la­ra baş­vur­du­ğu zaman çok cüz­zi bir rakam tek­lif edil­miş. Biz böy­le adam­la­rı maale­sef kaçı­rı­yo­ruz… Para­yı saç­ma sapan yer­le­re har­ca­mak daha man­tık­lı geli­yor bize.

Yurt­dı­şın­dan pro­fe­sör getir­mek çok önem­li. Biz yurt­dı­şın­dan mühen­dis geti­ri­yo­ruz ve Mar­ma­ray”ı yap­tı­rı­yo­ruz. Neden? Çün­kü, bu işin uzma­nı onlar­da da ondan. Aynı şekil­de, pro­fe­sör getir­mek bu yüz­den önem­li. Unut­ma­mak gere­kir ki, bu pro­fe­sör­le­rin dok­to­ra öğren­ci­le­ri de o kali­te­de pro­fe­sör” olma yolun­da iler­li­yor. Yani, bu dön­gü­yü yaka­la­mak önemli.

Daha iyi labo­ra­tu­var mal­ze­me­le­ri, daha tek­nik araş­tır­ma­lar için kul­la­nı­lır. Bu tarz mal­ze­me­le­rin, öğren­ci­le­rin ve pro­fe­sör­le­rin eli­nin altın­da olma­sı, fark­lı fikir­le­rin anın­da test edil­me­si için önem­li­dir. Bu sade­ce bir üni­ver­si­te­de olma­ya­cak, ülke­de 10 tane üni­ver­si­te var­sa, hep­sin­de olacak.

Dok­to­ra öğren­ci­le­ri­ne daha çok maaş veri­lir­se, bu da ister iste­mez daha cazip ortam­lar yara­tır. Unut­ma­yın ki, yurt­dı­şın­da dok­to­ra öğren­ci­le­ri çok değer­li­dir­ler (Bil­di­ğim için Ame­ri­ka ve Kanada’yı kast edi­yo­rum), çün­kü gele­ce­ğin bilim adam­la­rı­dır onlar. Biz­de ise, onla­ra sade­ce bir öğren­ci ve bir çalı­şan gözüy­le bakı­lı­yor maale­sef. Yani, aylık­la­rı­nı yemek­le­ri­ne mi, kira­la­rı­na mı har­ca­sın­lar? Daha gön­lü­bol olmak zorun­da­yız. Biz bun­la­rı başa­ra­bi­lir­sek, üni­ver­si­te­le­rin başa­rı­la­rı artar, bu jene­ras­yon­da art­ma­sa bile, gelecek jene­ras­yon­da artar! Bu da bir ülke ve dün­ya için en büyük yatı­rım­dır. Bu yazı­da genel­le­me yap­tım ve yap­mak zorun­day­dım. Tabii ki de, ülke­miz­de çok değer­li pro­fe­sör­le­ri­miz var ve şu den­me­me­li­dir: Kar­de­şim, ülke­miz­de o kadar pro­fe­sör var yurt­dı­şın­dan niye geti­ril­sin?” Ancak, şunu da ekle­mek isti­yo­rum, ülke­miz­de­ki en değer­li pro­fe­sör­le­ri­miz de eği­tim­le­ri­nin bel­li kıs­mı­nı yurt­dı­şın­da tamam­la­mış­tır. Yani, tama­miy­le Tür­ki­ye ürü­nü ve dün­ya­ca tanı­nan pro­fe­sör­le­ri­miz çok azdır.

İşte size ters­ten bir örnek: Ne kadar çok üni­ver­si­te”, o kadar çok köf­te” değil.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment