Ne Güzel Şey Hatırlamak Seni

MUH­TE­ŞEM bir şiir din­le­ti­si­ne tanık olmak isti­yor­sa­nız, İst­anb­ul Dev­let Tiyat­ro­su­’­nun 20112012 sezo­nun­da sah­ne­ye koy­du­ğu Ne Güzel Şey Hatır­la­mak Seni” oyu­nu­nu mut­la­ka gör­me­li­si­niz. İDT Beyoğ­lu Küçük Sah­ne­’­de izle­ne­bi­lecek oyun Nazım Hikmet’in şiir­le­ri­nin sah­ne­ye taşın­dı­ğı bir şiir gös­te­ri­si. Metin Bel­gi­n­’in ünlü şairi, Hümay Gül­dağ Bel­gi­n­’in onun yaşa­mı­na giren kadın­la­rı can­lan­dır­dı­ğı oyun­da 110 yaşın­da­ki usta­nın sev­da dize­le­riy­le hem onu, hem de insan oldu­ğu­mu­zu hatırlıyoruz.

İlgili Haberler

Leave a Comment