Narkolepsi çok yönlü tedavi ediliyor

Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu

Gün­düz yemek­te, top­lan­tı­da ya da direk­si­yon başın­day­ken ani­den gelen daya­nıl­maz uyku atak­la­rı, Nar­ko­lep­si’ ola­rak tanım­la­nı­yor. Beyin­de hypoc­re­tin” mad­de­si­nin eksik­li­ğin­den kay­nak­la­nan has­ta­lık, ola­sı kaza­la­rın öte­sin­de kişi­de kon­sant­ras­yon güç­lü­ğü ve bel­lek sorun­la­rı­na da yol açı­yor. Has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de ilaç teda­vi­si, eği­tim, dav­ra­nış­sal ve des­tek­le­yi­ci teda­vi­ler uygu­la­nı­yor. Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Hastanesi’nden Nöro­lo­ji Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, nar­ko­lep­si­nin kadın ve erkek cins­ler­de eşit ola­rak sık­lık­la 20’li yaş­lar­da orta­ya çıkan ve ilk ola­rak gün­düz art­mış uyku­lu­luk ve daya­nıl­maz uyku atak­la­rı ile ken­di­ni gös­te­ren bir has­ta­lık oldu­ğu­nu söyledi.

KARABASAN”LARLA BAŞ­LI­YOR

Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, has­ta­lı­ğın baş­la­ma­sın­dan aylar veya yıl­lar son­ra halk ara­sın­da kara­ba­san” deni­len uyku para­li­zi­si, uyku­ya dalar­ken veya uyku­dan uya­nır­ken orta­ya çıka­bi­len halü­si­nas­yon­lar ve katap­lek­si” deni­len düş­me atak­la­rı­nın tab­lo­ya ekle­ne­bil­di­ği­ne dik­kat çek­ti. Kuzu, şöy­le konuş­tu: Has­ta­la­rın çoğun­da bozul­muş gece uyku­su da var­dır. Nar­ko­lep­si­nin orta­ya çık­ma­sın­da gene­ti­ğin rolü çok faz­la­dır. Bu has­ta­lık­ta hypoc­re­tin denen bir mad­de­nin bey­ni­miz­de eksik oldu­ğu sap­tan­mış­tır. Bey­ni­miz­de bulu­nan dopa­mi­nin temel ola­rak uya­nık­lı­ğın orta­ya çık­ma­sı­nı ve bunun sür­dü­rül­me­si­ni sağ­la­dı­ğı bilinmektedir.”

UYKU ATAK­LA­RI BİR SAAT­TEN KISA SÜRÜYOR

Has­ta­lık­ta temel belir­ti­le­rin gün­düz­le­ri genel­lik­le bir saat­ten kısa süren uyku atak­la­rı oldu­ğu­nu belir­ten Önder Kuzu, Geçi­ci bir taze­len­me ve zin­de­lik his­se­di­lir. Bu uyku atak­la­rı yemek­te, konu­şur­ken veya araç kul­lan­ma gibi en uygun­suz koşul­lar­da orta­ya çıka­bi­lir. Uya­nık­lı­ğın yeter­li olma­ma­sı nede­niy­le kon­sant­ras­yon güç­lü­ğü ve bel­lek sorun­la­rı olu­şur. Nar­ko­lep­si­de uyku­ya dal­ma ve sür­dür­me bozuk­lu­ğu­na da sık rast­lan­mak­ta­dır” şek­lin­de konuştu.

İLAÇ TEDA­Vİ­Sİ UYGULANIYOR

Nar­ko­lep­si teş­hi­sin­de kli­nik belir­ti­ler­le bera­ber labo­ra­tu­var des­te­ğin­den yarar­la­nıl­dı­ğı­nı belir­ten Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, Poli­som­nog­ra­fi­de sık uyan­ma­lar ve kısal­mış REM latan­sı dik­kat çeker. Uyku labo­ra­tu­va­rın­da gün­düz yapı­lan MSLT Tes­ti nar­ko­lep­si tanı­sın­da çok değer­li­dir. Bu test­te has­ta­la­rın uyku­ya 8 daki­ka­dan önce dal­ma­la­rı ve iki kez 15 daki­ka için­de REM evre­si­ne geç­me­le­ri nar­ko­lep­si tanı­sı­nı des­tek­ler. Has­ta­lı­ğın teda­vi­sin­de ilaç teda­vi­si, eği­tim, dav­ra­nış­sal ve des­tek­le­yi­ci teda­vi­ler uygu­lan­mak­ta­dır” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment