Nadir hastalıklarla ortak platform

İki şir­ket ara­sın­da yapı­lan yeni anlaş­ma­ya göre Genzy­me, Alnylam’ın kli­nik ve kli­nik önce­si evre­ler­de­ki aday ilaç­la­rı­nı kap­sa­yan port­föy üze­rin­de önem­li hak­la­ra sahip ola­cak. Alny­lam, Kuzey Ame­ri­ka ve Batı Avrupa’daki çoğu ürü­nü­nün hak­la­rı­nı koru­ya­cak ve Genzyme’ın nadir has­ta­lık­lar ala­nın­da­ki yer­le­şik glo­bal alt­ya­pı­sı ara­cı­lı­ğıy­la, araş­tır­ma-geliş­tir­me evre­sin­de­ki gene­tik ilaç­la­rı­nı geliş­tir­me ve kul­la­nı­ma sun­ma fır­sa­tı­nı büyük oran­da geniş­le­tecek. Genzyme’ın Dün­ya Baş­ka­nı ve CEO’su Dr. David Meeker, Alnylam’ın dün­ya stan­dart­la­rın­da­ki RNAi tek­no­lo­ji­si önü­müz­de­ki yıl­lar­da nadir gene­tik has­ta­lık­lar için sür­dü­rü­le­bi­lir bir ilaç geliş­tir­me plat­for­mu sun­ma­yı vade­di­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment